Bezwaarperiode tegen ontwerpbesluit luchthaven Lelystad bijna aangebroken

BALK - Vanaf 11 januari kan iedereen reageren op het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport (ontwerpbesluit). Tijdens de zienswijzenperiode van 6 weken kunnen mensen reageren op het ontwerpbesluit en de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het Luchthavenbesluit.

Aangepast Luchthavenbesluit

De Ministerraad heeft ingestemd met het verder in procedure brengen van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Met het ontwerpbesluit wordt het Luchthavenbesluit uit 2015 op een aantal onderdelen gewijzigd:

- De wettelijke contouren en grenswaarden in de handhavingspunten zijn aangepast naar aanleiding van de actualisatie van de MER;

- Het uiteindelijk maximum van 45.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer per jaar is vastgelegd in het Luchthavenbesluit;

- Er zijn aanvullende handhavingspunten vastgesteld in het Luchthavenbesluit;

- De voorwaarden waaronder vliegtuigen mogen landen en vertrekken op Lelystad Airport tussen 23.00 en 24.00 uur zijn aangescherpt;

Een aantal beperkingengebieden is geactualiseerd voor de goede werking van de apparatuur voor communicatie en navigatie. Dit zijn gebieden rond de luchthaven waar beperkingen gelden voor de hoogte van te bouwen objecten.

Maximaal 10.000 vliegbewegingen

Het maximum van 10.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer in de eerste fase wordt vastgelegd in een ministeriële regeling en gepubliceerd in de Luchtvaartgids.

Bezwaar maken

De zienswijzenprocedure begint in verband met de kerstvakantie op 11 januari 2019. Tot en met 21 februari 2019 kunnen zienswijzen worden ingediend. IenW publiceert de start van de zienswijzenprocedure in de Staatscourant en verschillende regionale en huis-en-huisbladen. Met een zienswijze kunnen menssen hun mening geven over het ontwerpbesluit en de onderliggend geactualiseerde MER met addendum. Op de website Platformparticipatie is vanaf 11 januari te lezenhoe en zienswijze kan worden ingediend en wat er met die zienswijze gebeurt. Op basis van de uitkomsten van de zienswijzenprocedure en na afronding van de voorhangprocedure in de Tweede en Eerste Kamer zal het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Daarna zal het kabinet alle relevante informatie in samenhang beoordelen.

Informatiebijeenkomsten

IenW organiseert tijdens de zienswijzenperiode informatiebijeenkomsten in de provincies Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Gelderland en Overijsel. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u aan medewerkers van IenW uw vragen stellen over het ontwerpbesluit en de onderliggend MER. Op de website platformparticipatie.nl staat vanaf 11 januari aangegeven waar en wanneer de bijeenkomsten worden gehouden en hoe mensen zich kunnen opgeven.