De politicus aan het woord: Meine van Dijk

Balk - De gemeenteraadsverkiezingen komen er aan. De Balkster Courant vroeg daarom politici die zich verkiesbaar stellen (en waarvan sommige al jaren meedraaien als raadslid) het hemd van het lijf over allerlei zaken. Deze keer Meine van Dijk van het CDA.

1. Welk thema wilt u persoonlijk het meest benadrukken in de verkiezingscampagne? En wat zijn daarvoor uw redenen? Het thema dat ik persoonlijk wil benadrukken is ‘right toe challenge’ of in het Nederlands, ‘het recht om uit te dagen’. Alle raadsleden proberen zo goed mogelijk de belangen van de burger te behartigen. Als raadslid van het CDA probeer ik altijd wanneer er iets in de gemeenschap speelt contact te zoeken met de verschillende partijen. Denk daarbij aan de ‘inzameling van oud papier’, het fietspad van Oudega naar Elahuizen maar ook het afvalperron in Balk. Ik zou het mooi vinden dat burgers ook de mogelijkheid krijgen om een ander plan in te dienen dan het collegevoorstel, dat levert in ieder geval directe invloed op maar ook meer betrokkenheid. Samen, wonen, werken, recreëren maar ook beslissingen nemen die goed zijn voor onze inwoners. Dus niet alleen CDA #vertrouwd en dichtbij maar ook ‘De Fryske Marren’ #vertrouwd en dichtbij. 2. Welk thema speelt een minder opvallende rol dan in de vorige gemeenteraadsverkiezingen? Hoe verklaart u dat? Tijdens de vorige verkiezingen was ‘de fusie’ natuurlijk een belangrijk item. De fusie is nu in een dusver gevorderde fase dat dit een minder grote rol speelt in de komende periode, al zijn er nog de nodige dingen die door de molen van harmonisatie moeten zoals bijvoorbeeld: ‘bestemmingsplannen’. 3. In welke opzichten is de band in deze raadsperiode tussen hoofdplaats Joure enerzijds en de andere steden en dorpen anderzijds gegroeid? Of is er sprake van grotere afstand? Er is een afstand letterlijk en figuurlijk maar door het open houden van de servicepunten in Balk en Lemmer kan men nog steeds dicht bij huis zijn/haar paspoort en rijbewijs ophalen. De gemeente maakt gebruik van ‘gebiedsteams’, wanneer er een hulpvraag ligt bij inwoners en het is nodig dan komen medewerkers van een zo’n team bij mensen thuis om te kijken wat er nodig is om. De dorpen coördinator is de verbindende schakel tussen dorpsbelang en de ambtenaren in het gemeentehuis. Drie voorbeelden van hoe ‘De Fryske Marren’ steeds dichtbij haar inwoners wil staan. U als inwoner bent welkom om een keer ‘gast van de raad’ te zijn. U krijgt een rondleiding maakt kennis met raadsleden en college en woont een deel van de raadsvergadering bij. Aanmelden kan via de griffie. 4. Wat is uw opvatting over het functioneren van de Wet dualisering gemeentebestuur (2002) in De Fryske marren inzake het vooraf en achteraf controleren van het collegebeleid door de gemeenteraad? Ik ben van menig dat we als raad meer op de hoofdlijnen moeten sturen. Nu komt het vaak voor dat de raad alle details uitvoerig willen bespreken. Wanneer de kaders goed en duidelijk zijn afgegeven door de raad dan is dat ‘het speelveld’ van het college. Na afloop controleert de raad of het college binnen de kaders is gebleven. 5. Wat is er opvallend aan de kandidatenlijst van uw partij voor de komende verkiezingen? Bij het CDA staan een aantal jongere kandidaten op de lijst, de gemiddelde leeftijd van de huidige raad is vrij hoog ( ben ik overigens zelf ook verantwoordelijk voor ). Het geluid van de jongeren mag meer doorklinken is verfrissend. Echter de hoeveelheid tijd die het raadslidmaatschap vraagt in combinatie met werk en kinderen is voor veel jongeren de reden om niet op een verkiesbare plaats te willen staan. De gemeente is bezig met de toekomst van de lokale democratie, een mooi punt om nog eens bij stel te staan. 6. Op welke wijze valt er in het verkiezingsprogramma van uw partij een juist evenwicht te onderscheiden tussen economische groei en ruime aandacht voor het milieu. Rentmeesterschap Het rentmeesterschap staat bij het CDA bovenaan, wij zijn hier als bewoners van de aarde maar tijdelijk en geven deze aarde door aan onze kinderen, als ouder wil je toch het beste voor je kinderen. De komende jaren moet de maatschappij en dus ook ‘De Fryske Marren’ bij alle onderwerpen nadenken over innovatie en efficiëntie. Voorbeeld van efficiëntie is lokale producten gaan promoten maar denk ook aan de circulaire economie. Er is nog een wereld te winnen! Innovatieve bedrijven kunnen rekenen op de steun van het CDA. 7. In welke opzichten is De Fryske Marren een krimpgebied? En in welke opzichten niet? ‘De Fryske Marren’ is niet een echt krimpgebied, de geografische ligging van de gemeente speelt daarbij een belangrijke rol. Voor een gemeente geldt dat je in alle opzichten aantrekkelijk moet blijven, voor starters en senioren op de woningmarkt, voor het MKB, voor de landbouw, maar ook moet kijken naar de werkgelegenheid. Samen met inwoners/bedrijven moet de gemeente zich presenteren wat ze overigens goed doen. Op die manier blijf je een aantrekkelijke gemeente voor alle doelgroepen. 8. Bent u van mening dat het gemeentelijk beleid in De Fryske Marren teveel wordt bepaald door beeldvorming? Of valt dat wel mee? Beeldvorming ontstaat door het gebruik van de huidige media snel. Daarbij is het belangrijk om steeds te kijken waar de informatie die je leest vandaan komt en of het betrouwbaar is. Ik ben als CDA’er een voorstander van hoor en wederhoor. 9. Op welke drie thema’s hoopt uw partij behoorlijke resultaten te boeken in de komende bestuurlijke beleidsperiode? En waarom kiest u voor deze drie thema’s De drie thema’s zijn: Leefbaarheid – Duurzaamheid - Samen Leefbaarheid – Wij zijn een vitale plattelandsgemeente, het CDA wil er alles aan doen om dat ook in de toekomst te zijn. Duurzaamheid - Werken aan een fossiele brandstof vrij gemeente in 2030 Samen – Wij moeten samen optrekken als college – raad en burger/bedrijven. 10. Waarvan denkt u over de afgelopen politieke periode: dit had echt heel anders gemoeten? (Of dat nu van door inbreng van uw eigen partij komt of door die van bijvoorbeeld het college). Wij hadden meer samenwerking met de buurgemeenten en provincie kunnen zoeken. Er valt veel van elkaar te leren, echter de gemeente had een beste klus te klaren de afgelopen jaren, een fusie vraagt veel tijd en energie. 11. Vind u de mens nog wel centraal staan in het gemeentelijk beleid? Gaat het niet teveel alleen maar om de financiën? Het een maakt het andere mogelijk, zonder mensen kun je niks bereiken en zonder geld kan het niet worden betaald. Ik denk dat je elke keer weer de afweging moet maken wat tien jaar geleden niet nodig was kan nu wel nodig zijn en andersom. 12. U zult ongetwijfeld punten zien in uw eigen woonplaats die de aandacht van de politiek verdienen. Welke punten zijn dat volgens u en gaat u zich daar ook hard voor maken? Nieuwe inwonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid Meer waardering voor de vrijwilligers en mantelzorgers Ik hoop dat iedere inwoner in mijn omgeving mij weet te vinden wanneer het nodig is, want ik/het CDA, wil graag hun belangen behartigen.