Gemeente start uitgebreide vergunningprocedure voor azc Balk: azc blijft open

BALK -   De gemeente start alsnog een uitgebreide procedure op, voor het asielzoekerscentrum in Balk.

Het centrum staat er al 1,5 jaar en is sindsdien bewoond, maar de rechtbank Noord Nederland heeft naar aanleiding van een beroep dat de familie De Winter heeft ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor het azc aangegeven dat de gemeente de verkeerde procedure heeft gevolg. De rechter heeft ook uitgesproken dat de komst van het azc de bedrijfsvoering van De Winter niet schaadt. Het college heeft in overleg met het COA besloten om alsnog de uitgebreide procedure op te starten en niet in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. In afwachting van de uitkomst van deze procedure blijft het azc aan de Wikelerdyk gewoon open.

Onjuiste procedure gevolgd

Bij de verlening van de omgevingsvergunning is de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure (die 8 weken duurt) gevolgd. Dit is de normale gang van zaken bij een omgevingsvergunning. Bij de behandeling van het bezwaarschrift en door de voorzieningenrechter is deze gevolgde procedure goedgekeurd. De rechter is nu van mening dat, op basis van recente jurisprudentie (mei 2017), de gemeente in het geval van het azc Balk toch de uitgebreide procedure (26 weken) had moeten volgen. Het verschil tussen beide procedures is onder meer dat de gemeenteraad dan eerst een verklaring van geen bedenking moet afgeven.

Start uitgebreide procedure

Volgens de gemeente is in 1,5 jaar het azc en haar inwoners opgenomen in de Balkster gemeenschap. Vele vrijwilligers zetten zich in voor de inwoners uit het azc. Dat sterkt het besluit om samen met het COA de uitgebreide vergunningprocedure op te starten. De voorbereiding voor de uitgebreide procedure is inmiddels begonnen en zal naar verwachting enkele weken in beslag nemen. De ontwerp-vergunning wordt binnenkort ter inzage gelegd en eenieder kan daartegen zijn of haar zienswijzen inbrengen. De ter inzage legging zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd.