Ingezonden: De Fryske Marren opnieuw in de fout

Balk - Woedend waren de bewoners van Rijs en omstreken destijds (2014) over het plan van de gemeente De Fryske Marren om medewerking te verlenen voor de vestiging van een AZC in dit toeristisch gebied.

De manier waarop, onder meer door wethouder Durk Durkz (FNP), werd getracht dit aan de omwonenden te “verkopen” schoot bij menigeen in het verkeerde keelgat. “Hij zaait met zijn ongelukkige uitlatingen en vaagdoenerij veel verwarring en wekt de indruk niet alles onder controle te hebben” zo typeerde de Leeuwarder Courant op 5 mei 2014 het optreden van deze wethouder. “Siciliaanse toestanden in de Fryske Marren” zo luidde in 2016 de kop van een opiniestuk in de krant (FD 9-2-2016) handelend over de illegale noodgebouwen van Campus Wyldemerk in Oudemirdum. De gemeente had bij het afgeven van een tijdelijke vergunning moeten waarborgen dat de Campus na 5 jaar weer moest worden afgebroken zo luidde de eis van de omwonenden (vereniging Campus Nee). De te hulp geroepen Raad van State was het hier volledig mee eens en oordeelde dat de Campus nooit op de Wyldemerk gebouwd had mogen worden. Na veel pijn en moeite is het de omwonenden uiteindelijk gelukt de noodgebouwen afgebroken te krijgen conform de uitspraak van de Raad van State. Daarom is het des te schrijnender voor de actievoerende bewoners van de Wikelerdyk en in het bijzonder voor de familie de Winter uit de krant te moeten vernemen (LC 4 januari 2018) dat de civiele rechter ook het AZC in Balk illegaal verklaart en de kans niet denkbeeldig dat het AZC moet worden gesloten. Zelf hebben de omwonenden nog niets van de gemeente mogen horen. Aanvankelijk leek er niets aan de hand. Immers de voorzieningenrechter c.q. bestuursrechter had eerder bepaald dat de bouw aan de Wikelerdyk doorgang mocht vinden. Mr. J.P. van Vulpen uit Rijs adviseerde echter de gang naar de civiele rechter, omdat de civiele rechter vaak ingrijpt in als het om het zoeken naar gerechtigheid voor de burger gaat. “In het bestuursrecht krijgt de burger alleen om heel formele reden gelijk , maar meestal krijgt de overheid gelijk” zo schrijft hij. De rechtbank Noord Nederland heeft nu vonnis geveld en uitgesproken dat door de gemeente een foute voorbereidingsprocedure is gevolgd (8 weken in plaats van de vereiste 26 weken). Deze uitspraak zou volgens de gemeente het gevolg zijn van recente jurisprudentie (mei 2017). De jurisprudentie waar de gemeente op duidt heeft echter helemaal geen betrekking op een uitspraak over een te volgen korte of de uitgebreide voorbereidingsprocedure. In een uitspraak van 22 februari 2017 (gepubliceerd in mei 2017) heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State alleen uitgesproken dat de, bij een uitgebreide procedure noodzakelijk bij te voegen verklaring van geen bedenkingen (vvgb), geen inhoudelijke opmerkingen over het bouwplan hoeft te bevatten indien duidelijk is dat de gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van dat plan. De eenvoudige en korte procedure die de gemeente heeft gemeend te kunnen volgen ( en waarbij geen verklaring van geen bedenkingen behoeft te worden overlegd) heeft naar het oordeel van de civiele rechter nooit gebruikt mogen worden. Waarom toch deze handelwijze van de gemeente? Onbekwaamheid en onachtzaamheid in plaats van de noodzakelijke uiterste zorgvuldigheid? Het lijkt er wel op. Een ingewijde bij de gemeente (thans raadslid voor de PvdA) deelde ondergetekende op 17 mei 2016 schriftelijk mee, ik citeer: “het plan voor het AZC in Balk is er notabene in een besloten vergadering doorheen gedrukt zonder dat maar enige burger van tevoren was geïnformeerd”. Gevolg: nog steeds irritatie, verwarring en onzekerheid zowel bij de bewoners van het AZC (mogelijke sluiting) als bij de omwonenden.

Wim Hospes, Balk