Friestalige stichting toch weer ANBI

KOUDUM - Op 10 januari 2018 heeft de Stifting Frysktalige Oekumenyske Tsjinsten na anderhalf jaar procederen van de belastingdienst bericht gekregen dat ze toch weer een ANBI Stichting is.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling en zo’n aanwijzing is erg belangrijk omdat donateurs hun gift bij de belasting als aftrekpost kunnen opvoeren bij de inkomstenbelasting. In 2016 heeft de Belastingdienst de Stichting verwijderd omdat de website www.stiftingfoet.nl in de Friese taal was opgesteld en niet in het Nederland. Van de strijd tussen de partijen tussen augustus 2016 en 10 januari 2018 heeft de stichting een heel verslag gemaakt. FOET is nu echter blij dat ze weer gewoon door kan gaan.

Hieronder de tekst in het Fries: Op 10 jannewaris 2018 hat de Stifting Frysktalige Oekumenyske Tsjinsten yn de SW-Hoeke fan Fryslân nei oardel jier prosedearjen fan de Belestingtsjinst berjocht krigen dat de Stifting wer in ANBI-organisaasje is. ANBI is de ôfkoarting fan Algemeen Nut Beogende Instelling. Sa'n ANBI-oanwizing is tige wichtich omt stipers no harren jefte by de belesting dêrtroch yn mindering bringe kinne by de oanjefte foar de ynkomstenbelesting. Yn 2016 hat de Belestingtsjinst de Stifting ferwidere omt de webside www.stiftingfoet.nl yn de Fryske taal is en net yn de Hollânske taal.

Fan de folsleine striid tusken augustus 2016 en 10 jannewaris 2018 is in ferslach makke dat hjiroan taheakke is. De Stifting FOET is bliid dat alles no wer gewoan trochgean kin.