Foto fan ‘ e moanne

BALK - De winnende foto fan de moanne desimber fan De Blitse Flitsers is makke troch Liskje Wiersma. It ûnderwerp wie ‘lichtje in de duisternis’ .

Liskje hat de 'Bokeh techniek' brûkt. It komt der yn't koart op del dast in lyts figuurke útknipst en foar de lens plakst.