Protest tegen varkenshouder

HEMELUM - Een groep van ruim 80 personen, overwegend inwoners van Hemelum heeft bij het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân een handhavingsverzoek ingediend met betrekking tot de intensieve varkenshouderij aan De Soal 4 in Hemelum.

Volgens de groep handelt het bedrijf al 7 jaar in strijd met de wet. ‘Dat moet afgelopen zijn. De wet geldt voor iedereen, dus ook voor varkenshouders,’ zeggen ze daarover. De groep duidt daarmee op handhaving van het Besluit emissiearme huisvesting. Het gemeentebestuur wordt door hen verzocht op te treden tegen het niet voldoen aan de eis van toepassing van Best Beschikbare Techniek (BBT), om de vervuilende emissies terug te dringen.

Al sinds 2010 geldt voor het bedrijf de wettelijke plicht om volgens de BBT-eisen te werken. Dit betekent dat het bedrijf inmiddels al 7 jaar in strijd met de geldende regels in werking is, stellen zij. Het bedrijf ligt op 370 m afstand van de bebouwde kom in Hemelum. Omwonenden hebben al jaren last van geuroverlast. Recentelijk heeft een groep inwoners van Hemelum uitgebreid onderzoek gedaan naar de situatie. Toen zij erachter kwamen dat er al 7 jaar sprake is van een illegale situatie, zijn zij enorm geschrokken. Vooral omdat de gemeente hier al die tijd van op de hoogte was en niet ingegrepen heeft. ‘Blijkbaar vindt het gemeentebestuur van Súdwest-Fryslân de zorgen om een goede leefomgeving van haar burgers niet erg belangrijk. Als de ondernemer tijdig de nodige milieu-investeringen had gedaan, was het dorp al veel eerder verlost geweest van bovenmatige geuroverlast. En niet te vergeten de overmaat aan fijnstof- en ammoniakuitstoot, die tot vermindering van de longfunctie kan leiden. Burgemeester en wethouders moeten hun misstap nu zo spoedig mogelijk recht zetten,’ zeggen zij daarover.

Reactie gemeente

De gemeente laat in een reactie het volgende weten: ,De huidige stalsystemen voldoen niet aan het geldende Besluit emissiearme huisvesting. Op 24 oktober 2016 heeft ons college een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van twee zeugenstallen en het emissiearm uitvoeren van bestaande stallen op het perceel De Soal 4 te Hemelum. Een ontwerpbeschikking heeft inmiddels ter inzage gelegen. Met de voorgenomen aanpassingen voldoet de gehele inrichting aan de eis van het toepassen van de Best Beschikbare Technieken. Het verzoek om handhaving zal nu inhoudelijk worden beoordeeld. Op het verzoek om handhaving zal door ons college vervolgens een besluit worden genomen, met inachtneming van de wettelijke termijnen en daarbij rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden.’