Open brief PvdA zorggeld

Balk - De PvdA van de Fryske Marren heeft in een open brief aan burgemeester en wethouders haar zorg geuit over de besteding van het zorggeld.

Ze schrijft: ‘In 2015 is er veel veranderd in de manier waarop zorg in Nederland is georganiseerd. Zo hebben gemeenten meer zorgtaken gekregen onder meer bij de hulp en ondersteuning thuis en in de jeugdzorg. Ook voor veel inwoners van De Fryske Marren is er veel veranderd, keukentafelgesprekken waren vaak slecht nieuwsgesprekken waarbij mensen te horen hebben gekregen dat zij geen of minder zorg of hulp zouden krijgen. Tegelijkertijd heeft druk op de zorgtarieven bij zorgverleners voor onzekerheid gezorgd. Zorgbedrijven en instellingen zagen zich genoodzaakt te bezuinigen om op prijs te kunnen concurreren. Werknemers maakten zich zorgen over de toekomst van hun baan, en vroegen zich af of zij nog wel de mogelijkheid zouden krijgen hun werk goed te doen. Het is dan ook schokkend dat nu blijkt dat over 2015 bijna 1,2 miljard euro van het zorgbudget niet is besteed. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft deze conclusie getrokken op basis van cijfers die de gemeenten zelf hebben aangedragen. Voor iedereen in de zorg die de afgelopen jaren heeft ingeleverd is dit een klap in het gezicht. Het mag niet zo zijn dat gemeenten hun kas spekken met geld dat bedoeld is voor de zieken en zwakken in onze samenleving. De reactie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is wat ons betreft dan ook onacceptabel. Doel van elke gemeente zou moeten zijn om met de beschikbare middelen een zo goed mogelijke zorg te realiseren. Geld oppotten of benutten voor andere zaken past daar niet in. Staatssecretaris Van Rijn heeft gemeenten terecht gevraagd uit te leggen hoe dit kan. Voor het vertrouwen van de burger in de overheid vinden wij het belangrijk dat niet alleen de staatssecretaris, maar alle inwoners antwoord krijgen op de vragen die deze berichtgeving oproept. Bij zo'n groot bedrag ontstaat het beeld dat vrijwel elke gemeente geld heeft overgehouden op het zorgdossier, ook gemeente De Fryske Marren. Daarom verzoeken wij u om zo snel mogelijk aan alle inwoners aan te geven hoe het in onze gemeente zit: Hoeveel zorggeld is er in 2015 in De Fryske Marren overgebleven? Hoe komt het dat dit geld niet is besteed? Wat gebeurt er met dit geld? En hoe zorgt de gemeente ervoor dat het zorggeld in volgende jaren wel volledig aan zorg wordt besteed?’