Ruimte voor investeringen in begroting

BALK - Gemeente De Fryske Marren is financieel stabiel en er is ruimte om te investeren.

Zo wordt geïnvesteerd in het sociaal domein en in de omgeving, zoals wegen, monumenten en voorzieningen in dorpen. Naast een overzicht van de plannen, geeft de begroting inzicht in de inkomsten en de kosten van de gemeente. Het college presenteert een sluitende begroting 2017 met een resultaat van € 0,3 miljoen in 2017.

“It is moai om de plannen no konkreet meitsje te kinnen en te ynvestearren yn ús omjouwing”, zegt wethouder Durk Durksz. Bovendien laat de meerjarenraming 2018-2020 een positieve ontwikkeling zien naar een resultaat van € 0,6 miljoen in 2020, zodat de financiële stabiliteit verder versterkt.

De wijzigingen waarover de raad in juli heeft besloten, zijn verwerkt in de begroting 2017. Naast in een aantal sportaccommodaties (St. Johannesga, Balk) wordt ook geïnvesteerd in Culturele Hoofdstad 2018. Andere investeringen zijn bijvoorbeeld de milieuterreinen en De Brink in Oudemirdum. Maar ook de aanschaf van meer AED’s. Daarnaast gaat er natuurlijk ook geld naar onderhoud van wegen, vaarwegen en een aantal bruggen. De meicirculaire 2016 geeft aan dat de gemeente een hogere structurele bijdrage van het rijk kan verwachten. De hogere uitkering wil het college benutten om de financiële stabiliteit van de gemeente verder te versterken en eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Zodat ze niet weer in nieuwe bezuinigingen terecht komt. Op 5 oktober praat de gemeenteraad over de begroting 2017 en over de meerjarenraming 2018-2020. Besluitvorming hierover staat gepland op 25 oktober.