Fryskejûn yn Warns

WARNS - 12 septimber komt Swalk yn De Spylder om 20.30 oere

Swalk bringt de Fryske literatuer en kultuer by de minsken yn en wol de leafhawwers fan de Fryske taal en kultuer graach berikke. Moandei 12 septimber komt Swalk nei Warns yn De Spylder om 20.30 oere mei de skriuwer Popke Popma. Hy skreau de plysjeroman ‘Skerpark’ dy’t yn 1944 spilet en hy wol dêr graach op dizze jûn mear oer fertelle.

Fansels binne der dizze jûn ek boeken te keap, sadat foar dy’t dat moai fynt, dalik sit boek fan Popma oanskaffe kin. It Kadoboek fan Aggie van der Meer en Marga Claus ‘Neiskrift’, wurdt der dan by kado jûn. Op dat Kadoboek kin op snein 18 septimberyn Fryslân frij reiz gewurde yn Fryslân yn bus en trein en yn Grinslân mei de Arriva trein.

Yntree: € 5,00