Huidige Fryske Guozzeoanpak met één jaar verlengd

BALK - De huidige Fryske Guozzeoanpak wordt met één jaar verlengd.

Dat stelt Gedeputeerde Staten (GS) voor aan Provinciale Staten op basis van een verkorte evaluatie. Voor een goede evaluatie is het van belang om twee volledige uitvoeringsperioden met elkaar te vergelijken. Dat is nu niet mogelijk, daarom het voorstel van GS om nog één jaar op dezelfde voet door te gaan.

Het eerste uitvoeringsjaar van de Fryske Guozzeoanpak is geen goed vergelijkingsjaar. Dit vanwege onder andere de onbekende invloed van de muizenschade dat jaar. Maar ook vanwege de onzekerheid die bij jagers heerste over de regels voor het schieten van ganzen.

Winterrust

In september vraagt GS aan Provinciale Staten de Verordening Schadebestrijding Dieren aan te passen. Dan is er ook aankomende winter nog sprake van twee maanden winterrust voor de ganzen. Dit in plaats van vier maanden zoals oorspronkelijk in de afspraken stond. Zonder dit aparte besluit van Provinciale Staten zou de winterrustperiode van twee maanden automatisch naar vier maanden gaan. In het coalitieakkoord is afgesproken dat als er geen drastische verlaging van de schade is, de winterrustperiode op twee maanden blijft staan. Tijdens de rustperiode moeten de jagers de dieren met rust laten. Naast winterrust zijn er ook ganzenfoerageergebieden. Daar mogen gedurende een deel van het jaar ganzen vrij eten en rusten. Deze gebieden stellen boeren vrijwillig ter beschikking en ontvangen daar een vergoeding voor.

Uiterlijk in september 2017 legt GS een uitgebreide evaluatie voor aan Provinciale Staten. Vervolgens moet dit leiden tot een vervolgaanpak van de Fryske Guozzeoanpak. Dat doet de provincie samen met de uitvoerende partijen. Dit zijn: Fauna Beheer Eenheid, Het Fries Grondbezit, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO, NMV, KJV en NOJG.

Alleen minder rietganzen

Uit de verkorte evaluatie blijkt dat de hoeveelheden brandganzen en grauwe ganzen in Fryslân toenemen. De populatie kolgans stabiliseert en de populatie kleine rietgans neemt sterk af. Over de afname van de landbouwschade vallen nog geen conclusies te trekken.

Met de overgang van het natuurbeleid naar de provincies is ook de ganzenaanpak in Nederland overgegaan naar de provincies. Elke provincie heeft een eigen aanpak geformuleerd. Het doel is om de schade aan landbouwgewassen in Fryslân jaarlijks met 5-10% te verminderen. Waarbij het van belang is om een balans te vinden tussen bestrijding (om gewasschade terug te dringen) en het bieden van voldoende bescherming (om verstoring van de ganzensoorten te voorkomen). Daarbij is ook afgesproken het aantal overzomerende ganzen terug te brengen van 37.000 naar 10.000.