CDA wil aanschaf oudpapier container uitstellen

BALK - CDA ‘De Friese Meren’ wil naar aanleiding van diverse overleggen met clubs en verenigingen de aanschaf van nieuwe oud papier containers uitstellen.

Dit voorstel is opgenomen in de kadernota. De fractie is van mening dat de aanschaf van oudpapiercontainers voorlopig in de ijskast kan, totdat er een goede oplossing komt voor de clubs en verenigingen die nu met veel enthousiasme het oudpapier inzamelen in de gemeente. Hieraan ten grondslag ligt onder andere de motie van FNP/CDA die tijdens de raadsvergadering van 17 december 2014 is ingediend en raadsbreed is ondersteund. In deze motie wordt het college gevraagd met het nieuwe afvalbeleid de mogelijkheid voor maatschappelijke organisaties en anderen te behouden om inkomsten uit het inzamelen van oud papier te genereren. Ook in gebieden waar nu nog geen oud papier wordt ingezameld, moet dit mogelijk zijn. De financiële middelen die deze organisaties hierdoor ontvangen zijn van groot maatschappelijke belang. Uit deze ‘oudpapierpot’ worden de kosten voor bijvoorbeeld de schoolbijdrage of contributie laag gehouden. De clubs en verenigingen zijn bang dat de papiercontainer van de gemeente concurrerend kan werken en de inkomsten voor organisaties grotendeels zullen verdwijnen. Hier moet, vindt het CDA, een oplossing voor worden gevonden. Deze inkomsten zijn voor school en dorp belangrijk, het draag bij aan de leefbaarheid in de eigen omgeving. De CDA fractie is dan ook van mening dat het college opnieuw in overleg moet treden met de maatschappelijke organisaties omtot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen waarbij de input van de organisaties van groot belang is. Een aantal clubs en verenigingen heeft al aangegeven dat zij constructief mee wil denken in oplossingen om op die manier de hoeveelheid restafval verder terug te brengen. Het gaat hierbij om een verbetering van de bewustwording om het afval op een goede manier te scheiden.