Fergeest op cursus Skriuw mar Frysk

HYLPEN - De redaksjeleden fan ’e doarps- wyks- en stedskranten út de gemeente Sudwest Fryslân krigen dizze winterperioade de kâns om fergees in Afûkkursus "Skriuw mar Frysk" 1 of 2 te folgjen. Yn totaal hawwe tsien redaksjeleden in kursus folge. Fan ’e middei hawwe wethâlder Mirjam Bakker en Koen Eekma fan ’e Afuk de sertifikaten útrikt. Fan herte lokwinske!