Gemeente verleent vergunning voor AZC Balk

BALK - Op 17 maart heeft het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een asielzoekerscentrum (azc) aan de Wikelerdyk in Balk. Het college heeft de aanvraag van het COA beoordeeld en, nadat nog een aantal details in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangepast, de vergunning afgegeven. Met deze vergunning kan het COA overgaan tot het realiseren van het azc. Vanaf nu kan er eventueel ook bezwaar worden gemaakt tegen de omgevingsvergunning.

Centrum in de zomer open

Op basis van de verleende vergunning kan het COA in principe direct aan de slag. Het COA heeft aangeven dat de eerste werkzaamheden bestaan uit het realiseren van een bouwplaatsinrichting, het realiseren van de erftoegangsweg, het plaatsen van een transformator en diverse graafwerkzaamheden, waaronder het realiseren van de aarden wal die rond het centrum komt. De eerste werkzaamheden zullen op korte termijn plaatsvinden. De verwachting is dat het centrum in de zomer geopend kan worden. De gemeente en het COA zullen de inwoners van Balk en andere belangstellenden op de hoogte houden van alle stappen in het proces, onder andere via de gemeentelijke website en een digitale nieuwsbrief.  

Vergunning voor zes jaar

Het centrum zal volgens afspraak maximaal 5 jaar in gebruik zijn. Er is een vergunning verleend voor zes jaar. Dit heeft ermee te maken dat het centrum ook gebouwd en afgebroken moet worden.  

Bomen gekapt

Voor het realiseren van twee uitritten van het perceel is het nodig dat er twee bomen worden gekapt. Na onderzoek ter plaatse bleek het dat realiseren van de verharding niet mogelijk is zonder de wortels van de bomen aan te tasten, waardoor het risico bestond dat er in totaal vier bomen op termijn zouden sterven. Om dit te voorkomen is ervoor gekozen om nu twee bomen te verwijderen, zodat het voortbestaan van de andere bomen is gegarandeerd. De bomen worden herplant als het azc is afgebroken.

Meer informatie over de vergunning

De omgevingsvergunning wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl. De belangrijkste stukken, zoals aanzichten van de bebouwing zijn te vinden op de gemeentelijke website over het azc. Op papier zijn de belangrijke stukken ook in te zien op het gemeentehuis in Joure en bij het servicepunten van de gemeente in Balk en Lemmer. Voor vragen over de aanvraag omgevingsvergunning kunnen belangstellenden contact opnemen met Alle Jacob Bremer van gemeente De Fryske Marren, telefoonnummer 14 05 14. Bezwaar maken Mensen die bezwaar willen maken, kunnen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Burgemeester en wethouders van De Fryske Marre, Postbus 101, 8500 AC Joure. Het college moet de brief binnen zes weken na genoemde datum van verlening hebben ontvangen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar, Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen mensen vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om voorlopige voorziening moet gericht worden aan : De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland Afdeling bestuursrecht Postbus 150 9700 AD Groningen Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan digitaal een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de genoemde rechtbank. Hiervoor is DigiD nodig. Meer informatie over de procedure en eventuele bijkomende kosten? Bel gemeente De Fryske Marren, telefoonnummer 14 05 14.