Meer geld voor Radio Spannenburg

SPANNENBURG - Radio Spannenburg krijgt van de gemeente De Fryske Marren voor 2016 een bijdrage van 21.000 euro. Voor 2014 en 2015 krijgt de omroep bovendien nog een aanvulling van 14.000 euro. De gemeente wilde eerst minder geven. Voor 2016 een bedrag van 14.000 euro. Naar aanleiding van dat besluit heeft de stichting die de radio bestiert besloten om bezwaar aan te tekenen. De rechtbank vond dat de gemeente en de stichting er samen moesten uit zien te komen. In dit nieuwe voorstel kunnen beide partijen zich vinden aldus een stuk van de gemeente.

Bekostiging Op het moment dat de gemeenteraad positief adviseert over een een zender en er een zendmachtiging wordt afgegeven moet de gemeente op grond van de Mediawet voorzien in de bekostiging van de lokale publieke omroep. Dit zodat op lokaal niveau in een toereikend media-aanbod kan worden voorzien. In 2014 heeft de gemeenteraad van de Friese Meren dat gedaan. Datzelfde jar is een zendmachtiging afgegeven. De rechter gaf aan dat de gemeente daarmee de stichting de opdracht heeft gegeven om de lokale omroep voor de hele gemeente De Fryske Marren te verzorgen. Daar hoort de zorgplicht voor de bekostiging bij. De rechter vond het argument van de gemeente om 14.000 euro toe te kennen op basis van vroegere bijdragen aan de lokale omroepen van de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat en Lemsterland niet zwaarwegend genoeg. De stichting heeft op dit moment weinig tot geen inkomsten. Ook is niet duidelijk wat de toekomstplannen zijn van de stichting. Om die redenen wilde de gemeente een lagere bijdrage verlenen. De stichting gaf tijdens de zitting echter aan dat zij nog wel inkomsten willen gaan werven en dat er ideeen zijn om de omroep verder te ontwikkelen. De gemeente moet bezuinigen en wilde daarom niet het volle pond aan de omroep geven. De rechter besloot dat de partijen met elkaar om tafel moeten. Zij hebben overlegd en met het vaststellen van de nieuwe bedragen kunnen beide partijen leven.