Dit jaar is kievitseieren zoeken verboden

BALK - De provincie Fryslân kan dit jaar geen ontheffing verlenen voor het rapen van kievitseieren. Daarvoor is de stand van de kievit te ongunstig. De provincie wil proberen om samen met de BFVW te komen tot een situatie waarbij op termijn de kievitsstand wel weer gunstig genoeg is om eieren te rapen.

Vogelwachtleden mogen wel de weilanden in om eieren te zoeken met het oog op nestbescherming. De provincie wil dit juist stimuleren. In plaats van nazorg zouden we deze werkwijze voorzorg willen noemen. Gedeputeerde Johannes Kramer: “Wy hoopje dat we yn goed oerlis mei de BFVW dizzenijestyl fan itljipaaisykjenbefoarderjekinne. Sa bliuwt de tradysjebestean en kin de ljip foar Fryslân behâldenbliuwe.’’

Wel soort eerste ei, maar dan anders

Om de voorzorg te stimuleren wil de provincie de vinder van het eerste ei en de betrokken boer eren. Vandaar het voorstel aan de BFVW om de Commissaris van de Koning het eerste legsel in het weiland te laten bezoeken. Het ei blijft hierbij in het nest liggen. Het Sovon-rapport, dat in december 2015 verscheen, toonde aan dat het niet goed gaat met de kievitstand. In officiële termen: er is momenteel geen sprake van een gunstige staat van instandhouding. Ook kwam naar voren dat het toekomstperspectief van de kievit in Fryslân ongunstig is. Een second opinion door Altenburg &Wymenga bevestigde dit beeld. Hierdoor heeft de provincie moeten besluiten de ontheffing niet te verlenen aan de BFVW. Gedeputeerde Johannes Kramer: “Ek al soene we dit wolle om de tradysje te behâlden en de fjildminsken te stimulearjen, de ontheffing soe net oereinbliuwe by de rjochter. De útkomstenbinne sá dúdlik, dat we ússels, mar ek de neisoargersneatfoarhâldewolle wat gjinstânhâldt.’’ Afgelopen week hebben Gedeputeerde Staten het voornemen tot het weigeren van de ontheffing en het standpunt van de BFWV in overleg met de bond aan de landsadvocaat voorgelegd. In dit advies wordt de weigering van de ontheffing onderschreven.