High key foto's van De Blitse Flitsers

IT HEIDENSKIP - Dizze kear "High key" foto's. Dat binne foto's wer bij't in soad ljocht brûkt is. As it ware bewust, stjoerd, oerbeljochte. De Blitse Flitsers fan It Heidenskip ha der hiele moaie resultaten mei behelle. De winnaars fan 'e moanne januari binne Cronius Kramer  mei de skiep en Ytsie Galama mei de roas.