‘MER zandwinning onjuist en onvolledig’

OUDEMIRDUM - Drs. Veeken heeft de Milieu Effect Rapportage over de zandwinning in het IJsselmeer systematisch onder de loep genomen. Hij stelt dat de MER onjuist, tendentieus en onvolledig is. Ook de procedure kent volgens hem tekortkomingen.

Zo zijn volgens het rapport aanvullingen in de periode 2016-2018 niet getoetst door de commissie MER. ‘Deze hebben onvoldoende grond om de ernstige kritiek van de Commissie MER te kunnen wegnemen. Significante negatieve effecten zijn nog steeds niet uitgesloten voor verschillende soorten watervogels, ook na de latere aanvullingen van het MER/PB.” Volgens Veeken zijn in het overzicht van de effectscores, de helft (17) van de relevante criteria als een negatief effect beoordeeld. ‘Dit is in een MER zeer aanzienlijk. Daarbij komt dat bijvoorbeeld een aantal negatieve effecten, zoals de cumulatieve effecten daarin nog niet zijn opgenomen. De negatieve scores voor landschap en geluid worden niet in het MER expliciet vermeld. Ook is er een discutabel beoordelingskader met een 5-puntsschaal van scores die feitelijk een 7-puntsschaal is waardoor vele scores onterecht een licht negatief effect krijgen. ‘

Tekortkomingen procedure

Naast het inhoudelijke oordeel in deze Notitie, namelijk dat het MER onjuist en onvolledig is, heeft ook de procedure tekortkomingen stelt Veeken. ‘Eigenlijk dient de nieuwste aanvulling en bijgesteld MER/PB opnieuw ter inzage gelegd te worden omdat dit relevante nieuwe informatie betreft voor de Besluitvorming. Ook dienen de aanvullingen en bijgesteld MER/PB ter toetsing voorgelegd te worden aan de commissie MER.”

Verzoek tot afwijzing

Bosk en Greide onderschrijft dat en heeft de gemeenteraad inmiddels per brief gevraagd om alsnog op korte termijn de voorgestelde bestemmingswijziging (Zandindustrie in plaats van Natura 2000) af te wijzen. Ze motiveert dat als volgt:’Zandindustrie op deze locatie is geen goede ruimtelijke ordening. Daar komt bij: De helft (17) van de relevante criteria is in de MER/PB als een negatief effect beoordeeld. Dit is in een MER zeer aanzienlijk. De hoofdzakelijk door Smals BV aangeleverde onderbouwing is onvoldoende voor een dergelijk zware ingreep in landschap, natuur en kwaliteit van leven/recreatie. De door de aanvrager aangeleverde onderbouwing schiet tekort.’

De actiegroep vervolgt:’Aanvrager Smals BV is er – ondanks de vele aanvullingen -niet in geslaagd de ernstige inhoudelijke kritiek van de Commissie MER weg te nemen. Smals BV is begrijpelijkerwijze teleurgesteld, maar heeft in de Leeuwarder Courant laten weten dat er geen schadeclaim wordt ingesteld. Misschien wil Smals nog bestuursrechtelijk beroep instellen tegen de afwijzing van de bestemmingswijziging, maar mede door deze gebrekkige MER / PB rapporten maakt dat beroep weinig of geen kans. Als de zaak niet onmiddellijk kan worden afgedaan, verzoeken wij u tenminste ervoor te zorgen dat de tekortkomingen qua inhoud en procedure –zie het Rapport Veeken - worden hersteld.’

Onafhankelijk en niet betaald onderzoeker

De opsteller van het rapport, drs. Veeken vindt het belangrijk om te stellen dat het rapport onafhankelijk is, dat hij niet in het gebied woont waar de effecten zichtbaar en hoorbaar zullen zijn en hij is door niemand betaald voor het rapport. ‘Mij is advies gevraagd als deskundige op grond van mijn jarenlange ervaring met het MER-instrument als senior-adviseur bij ingenieursbureau RHDHV, voorheen DHV. In deze functie ben ik - laatstelijk als projectleider- betrokken geweest bij de dagelijkse praktijk van het opstellen van vele MER-rapporten, tevens bij het toetsen daarvan. Ook heb ik MER cursussen en workshops in Nederland en de EU gegeven over de Nederlandse wetgeving en de Europese MER-richtlijn.’