Foto fan de Moanne Blitse Flitsers

BALK - It ûnderwerp foar de Blitse flitsers foar de foto fan de moanne desimber wie: "Desimber". De moanne fan sawol it tsjuster as it ljocht.

Fan beide ha we hiele moaie foto's sjoen. Dizze winnende foto is fan Ytsie Galama.