Samen koffie en praten over zandwinning?

RUIGAHUIZEN - Fêdde Bergsma uit Ruigahuizen nodigt zijn naamgenoot Fedde de Vreeze uit Koudum uit om eens samen koffie te drinken nadat ze gezamenlijk op het bankje bij het Rode Klif hebben gezeten om daar te praten over de zandwinning en te genieten van de omgeving.

Dat schrijft hij in een reactie aan het adres van De Vreeze die eerder een ingezonden brief naar de Balkster Courant schreef waarin hij aangaf dat zandwinning ook wel eens positief kon uitvallen voor de natuur.

‘Ik vind het zeer te waarderen dat Fedde de Vreeze de discussie zoekt in het publieke domein. Positieve kritiek is altijd goed lijkt me en ik neem zijn reactie erg serieus. Het is echter jammer dat de Vreeze niet op de hoofdpunten van de tegenstanders reageert. Daardoor bekruipt me een beetje het gevoel van "de pot die die ketel verwijt dat hij zwart ziet"...,want De Vreeze baseert zich op - overigens best interessante, meningen en opvattingen, terwijl zijn verhaal een degelijke feitelijke onderbouwing ontbeert. Ik realiseer me dat ik hem daarmee tekort doe en omdat ik zijn poging teveel waardeer, een korte inhoudelijke reactie.’

Publieke discussie over zandindustrie gaat teveel over populaire one liners

‘De Vreeze schetst met zijn tegengeluid een ideaalsituatie met alleen maar winst voor de natuur en helaas is dat niet in overeenstemming met de uitkomsten van veel onderzoek. Onderzoek dat is uitgevoerd door meerdere onafhankelijke deskundigen. Hij heeft overigens gelijk als hij zegt dat de publieke discussie over de zandindustrie teveel over populaire "one liners" gaat. Dus daar ligt zeker een uitdaging. Zie verder.’

‘De argumenten van De Vreeze komen erop neer dat de aanleg van het industrie eiland winst kan opleveren voor de natuur en dat gaat me toch een beetje te ver. Het beoogde gebied heeft echt geen industrie-eiland nodig om het nog mooier te maken. Het is mooi genoeg en het is niet voor niets uitgeroepen door verschillende politieke partijen in hun respectievelijke verkiezingsprogramma's tot waardevol en voor de toekomst te behouden natuurgebied! De landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden betitelden het gebied tot kwetsbaar Natura 2000 gebied. En dat deden ze naar we mogen aannemen ook niet voor niets.’

Grote zorgen over industrialisatie en de MER

‘Natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de industrialisatie van het IJsselmeer. Ze signaleren dat er steeds meer projecten in dit prachtige gebied worden gerealiseerd ondanks afspraken, zoals vastgelegd in meerdere nota's en rapporten. die het tegendeel beweren. De Vreeze concludeert dat de MER in de praktijk eigenlijk niets voor stelt. Helaas moet ik hem en met mij meerdere deskundigen van naam en faam concluderen dat hij daarin volkomen gelijk heeft.

Over all vind ik het jammer dat de Vreeze er bewust of onbewust aan voorbij lijkt te gaan dat er een zeer intensieve industrie vlak voor onze unieke kust gevestigd gaat worden midden in een kwetsbaar en uniek natuurgebied. De gevolgen hiervan zijn, zoals De Vreeze gelukkig ook ruimhartig erkent, niet te overzien.’

Worsteling

‘De vragen waarmee ik worstel zijn onder andere: Waarom moet zo nodig juist op deze plek een experimenteel grootschalig industrie-eiland worden gevestigd? Waarom is er niet gekozen voor een kleinschaliger aanpak en/of zou dat alsnog kunnen? Waarom zouden we dit experiment, want nog nooit eerder is op deze manier zand gewonnen in ons land, op deze plek toestaan terwijl de alternatieven niet goed zijn onderzocht? En nog een aantal van dergelijke vragen. Kortom, in mijn ogen teveel onbeantwoorde vragen domweg omdat afgewogen antwoorden ontbreken.

Mijn motto is "Als we ons willen verzekeren van een leefbare toekomst, moeten we op zo kort mogelijke termijn een nieuw evenwicht realiseren tussen behoud en groei!" Ergo, geen natuurwaarden opofferen voordat alle effecten glashelder zijn en alle mogelijke alternatieven op een eerlijke manier tegen elkaar zijn afgewogen.’

Geen zuivere kosten/baten analyse

‘Er is in dit dossier helaas geen sprake van een zuivere kosten/baten analyse. Smals IJsselmeer BV bv geeft aan dat de zandwinning in landsbelang is maar werkt niet uit waarom dat dan specifiek op deze plaats zou moeten. Bedenk daarbij dat er eerder een locatie bij Lemmer was bedacht en dat men daar toen dezelfde argumenten gebruikte. Nota Bene. Ik heb niets tegen ondernemers die met inachtneming van de wet proberen geld te verdienen. Maar het is niet aan de ondernemer in kwestie om alle mogelijke bezwaren uit te werken: dat is voorbehouden aan de overheden en uiteindelijk ligt het dossier voor de laatste beslissende besluitvormingsronde op tafel van de gemeenteraad van DFM.’

Besluit op basis van welke feiten? En gemeenteraadsleden kunnen het nooit goed doen

‘Voor de individuele gemeenteraadsleden een zeer lastige opgave, ook al moeten ze zonder last, zoals burgemeester Veenstra onlangs nog bij Omrop Fryslân meende te moeten opmerken, een besluit nemen. Maar op basis van welke feiten kunnen de gemeenteraadsleden zich eigenlijk een goed oordeel vellen vraag ik me af. Er zijn teveel onduidelijkheden en er zijn teveel onderdelen in de plannen die elkaar tegen spreken. De gemeenteraadsleden zitten eigenlijk zo langzamerhand in een "catch 22" situatie. Ze kunnen het nooit goed doen, wat er ook besloten zou worden. Het zal leiden tot polarisatie van de politieke verhoudingen. En daar zit echt niemand op te wachten.’

Alsnog een onafhankelijk onderzoek

‘Kunnen we de gordiaanse knoop nog ontwarren? Ik stel voor dat de gemeenteraad alsnog vaststelt dat er teveel tegenstrijdigheden zijn in de voorliggende stukken. En dat daarom besloten moet worden dat alsnog een onafhankelijk onderzoek moet worden ingesteld. Pas als dat onderzoek is afgerond kan er van de gemeenteraad verwacht worden dat ze een afgewogen definitief besluit kunnen nemen.’

‘Dus, Fedde de Vreeze, we zijn het op dit punt eens. Betrokkenen zijn teveel bezig met meningen en te weinig met feiten. En daarmee bedoel ik de voorstanders inclusief het college van B&W zowel als de actievoerders tegen deze plannen. En de eerlijkheid gebied me te zegen dat ik bij de laatste groep hoor.

Eerlijke plannen

Het is tijd voor een breed rapport van onafhankelijke deskundigen. Laten we met zijn allen streven naar de realisatie van zo’n afrondend, degelijk, onafhankelijk onderzoek. En laten we allemaal zo sportief zijn om de uitkomsten van zo’n onderzoek bij voorbaat serieus te nemen. In de opdracht moet dan in ieder geval staan dat de voor- en nadelen van deze plannen inclusief een eerlijke kosten en baten analyse, helder en duidelijk boven tafel komen. Omdat er volgens velen, veel op het spel staat, moet ook dit aspect worden meegewogen in het rapport. Als de uitkomsten van zo’n onderzoek dan uiteindelijk op tafel liggen kan de politiek een afgewogen oordeel vellen en een goed besluit nemen. Dat heet verantwoordelijke politiek bedrijven en daar kan toch niemand op tegen zijn.’