Schrijvers en lezers smeken om terugkeer sutelaksje

REGIO - De Sutelaksje van Friese schrijvers heeft 4500 euro opgeleverd. De Friese schrijvers kwamen in actie om aandacht te vragen voor de verkoop van het Friese boek.

Een paar jaar geleden werd de Sutelaksje afgeschaft omdat de opbrengst van twee ton te weinig zou zijn. De actie van zaterdag begon als een wilde actie op Facebook.  Schrijvers, lezers en anderen discussieerden over de vraag hoe anno 2013 Friestalige boeken en boeken over Fryslân nog aan de man kunnen worden gebracht. Romanschrijver Ferdinand de Jong uit Boornbergum . ,,Sutelje is noch altyd de meast effektive wize om boeken oan de man te krijen.” In Bitgum, Bitgummole en Ingelum liepen zaterdag ongeveer 25 schrijvers als Douwe Kootstra, Hylke Speerstra, Hilda Talsma, Auck Peanstra samen met vrijwilligers met een kruiwagen door de straten om het Friese boek te promoten. ,,Ik tink dat we no in dúdlik sinjaal ôfjun hawwe. Boeken ferkeapje oan de doar wurket noch prima. De minsken wiene hiel entûsjast”, concludeert Ferdinand de Jong na afloop. Vooral de kinderboeken waren erg populair. ,,Dan kinst sjen dat in soad âlden graach wolle dat harren bêrn yn it Frysk foarlêzen wurde, mar ek sels Frysk lêze.” Ook de ouderen waardeerden de boekverkoop erg. Een Bitgumse vertelde: ,,Ik bin al dik yn ‘e tachtich en as ik boek hawwe wol, moat ik fan Bitgum nei Ljouwert, want yn Stiens en Sint Anne hawwe se hast gjin Fryske boeken. Ik doar net mear nei Ljouwert. Boppedat wol in boek graach earst besjen foardat ik it keapje.” Ze hoopt dat de Sútelaksje volgend jaar weer in haar dorp komt. ,,Takom jier mar wer komme hear, dan keapje ik wer wat boeken fan jim”, riep ze de schrijvers na. Of er een volgende keer komt, durft Ferdinand de Jong niet te zeggen. ,,It soe moai wêze, mar we moatte earst de boel evaluearje. We hawwe al reaksjes hân fan oare doarpen yn Fryslân, dy't ek graach in sutelaksje hawwe wolle” Schrijver en vrijwilliger Hylke Speerstra kon het niet laten om kritiek te leveren op Boeken fan Fryslan (BFF). ,,Wat jim hjoed berikt hawwe mei dizze aksje is geweldich. De opbringst is like heech as de hiele jieromset fan de BFF, wylst dy organisaasje tonnen subsydzjejild kosset.”