Jubileum dirigente Jannie Kramer

Balk - KOUDUM -  Jannie Kramer-Gietema staat al 25 jaar als dirigente voor het koor Majim uit Koudum. ‘Levend Water' heeft echter in maart van dit jaar al uitgebreid stilgestaan bij het eigen jubileum, reden voor Jannie Kramer om haar eigen jubileum meer als een ‘leuke aanleiding' te beschouwen om met alle vier koren die momenteel onder haar hoede staan een gezamenlijk concert te geven.

Met paplepel

Echt in de schijnwerpers te staan hoeft voor de in 1964 in Sneek geboren dirigente niet echt. Belangrijker is voor haar dat na al die jaren het plezier er nog ruimschoots is.   Muziek werd haar in de ouderlijke woning met de paplepel ingegoten, dat kon ook bijna niet anders met een vader Fokke Gietema op een tenortuba in het korps van Tjerkwerd en een mem Tea Gietema-van der Meer die zelfs nu nog bij Andante in Bolsward haar partij meeblaast.   Samen met heit ging zij op ongeveer 14-jarige leeftijd naar het Wûnseradiel Korps in Witmarsum onder leiding van Piebe Bakker uit Koudum. Dit korps was samengesteld uit leden van verschillende andere plaatselijke muziekverenigingen. Ook was zij lid van jeugdkoor Con Spirito uit Tjerkwerd en lid van het Fries Koperensemble.

Hele belevenis

De muziek bracht Jannie Kramer echter meer, zelfs tot voorbij de grenzen van de ouderlijke boerderij richting Gelderland en Overijssel. Als 16-jarige bespeelster van de tenortuba was zij een poos lid van het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest en dat betekende dus geregeld een tweedaags verblijf in een jeugdherberg en dat was voor een nog puberend meisje uit Tjerkwerd een hele belevenis.   In die tijd komt een mens vaak noodgedwongen op het kruispunt van een keuze maken. ,,Myn âlders hienen der gjin beswier tsjin as ik trochgean soe yn de muzyk hear, mar leaver seagen sy dat ik in baan krige op ien of oare bank of sa. Om as beropsmuzikant troch gean te kinnen, moatte je der boppe út stekke, en dat die ik net. Ik soe tsjintwurdich ek net gau ien it adfys jaan troch te gean yn de muzyk.''

Compromis

Bij Jannie Kramer werd het een compromis, wel doorgaan in de muziek maar in een andere richting. Het werd een studie schoolmuziek met koordirectie als één van de bijvakken aan de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden dat later het conservatorium werd. Het bespelen van een instrument kwam op een lager pitje te staan, ,,Ik wie gjin toptalint.''

Aanpassen

Bij het leiden van de huidige vier koren stapt zij bij elk koor weer een andere wereld binnen, daarom blijft het juist zo leuk om te doen, zo zegt Jannie Kramer.   Twee van die vier koren zijn kerkelijk georiënteerd en dat vereist toch een andere benadering. Als dirigente past zij zich aan het koor aan.   Die vier koren zijn Scheppingsgave uit Witmarsum, Majim uit Koudum, Net Seure Mar Sjonge uit Warns en Eigenwize uit Oudemirdum. ,,It koar fan Nijemardum en Warns ha in protte ‘ymport' fan bûten dy't it Frysk wol fersteane mar net prate. Omdat ik foar elk koar wol myn winsken ha en dat yn de ‘finesse' útlizze moat, doch ik it op dy jûnen yn it Hollânsk. Wichtich is dat de keuze fan de stikken goed oanslút by it nivo en foarkar fan de koaren. Ek wat de leden oanbelanget moatte je hoeden te wurk gean. De ien pakt it ek flugger op as de oar. Je moatte út elk mins sa folle as mooglik derút helje sûnder dat it ten koste giet fan it plesier.''   De muziek aanpassen aan het koor, dat is haar leidraad. Natuurlijk gaan de problemen ook niet aan de koormuziek voorbij. De veelgehoorde vergrijzing en het afnemende aantal mannelijke leden zijn wel de voornaamste.   Wat dat betreft verkeert het koor Majim met 45 leden in een luxe positie, ,,Genôch ek jongere minsken en mannen''; de koren in Nijemirdum en Warns beantwoorden meer aan het algemene beeld van te weinig mannen, ,,Nije mannen binne hjir fan herte wolkom.”   In leden uitgedrukt telt Scheppingsgave uit Witmarsum 24 leden, zestien dames en acht heren. Het koor in Warns heeft 33 leden waarvan zeven mannen, terwijl Nijemirdum vijf mannen en een vrouwelijke tenor heeft op 27 leden.

Organisatie

Dat alles maakt van het concert op 24 november een hele organisatie voor de ongeveer 130 koorleden die allemaal praktisch moeten worden opgesteld in de Martinikerk in Koudum. Het repertoire bevat nummers uit heden en verleden waarbij variatie voorop staat. De koren zullen zowel apart als gezamenlijk optreden, en worden onder andere begeleid door de pianisten Geeske Buma en Esther de Jong. Kaarten zijn te verkrijgen bij Boekhandel Muizelaar in Koudum en het begint om 15.00 uur.