Gouden dag voor Grousters

GROU - Tientallen skûtsjewimpels wapperden er ver voor de eerste SKS-zeilwedstrijd zaterdag in de tuin bij Bernie Hooghiemster en Betty Hoekstra voorin Grou. ,,Hjir hjoed sile betsjut foar ús de hiele dei feest”. Dat werd voor hen goud omrand door een klinkende overwinning van Douwe Azn. Visser van het Grouster skûtsje.

Weerman Piet Paulusma kreeg tijdens het palaver in het Theehuis het gelijk aan zijn kant met een voorspelde windkracht uit het noorden tot noordoosten. ,,In wynkrêft trije oant fjouwer mei út en troch in útsjitter nei fiif”. Deze windrichting maakte een start op het Pikmeer niet mogelijk, maar wel voorbij De Tijnje. De Lemsters tekenden met een groeiende gretigheid voor het eerste opgaande rak. Ze werden op de voet gevolgd door Langweer, Leeuwarden en Grou. Dit viertal legde een zwaar stempel op de voorhoede in de bijna twee uur durende wedstrijd. Meest sensationeel hierbij was de vechtlust van debuterend schipper Siete Meeter van Leeuwarden. Hij zakte na de eerste route slechts één plek en moest alleen vlak voor de finish Douwe Visser van De Sneker Pan voor zich dulden. Op eigen water maakten de de Grousters al binnen een volle route een klim van de vierde naar de eerste plek. Visser Albertszoon zag zijn voorsprong allengs toenemen: van enkele seconden tot ruim drie minuten. De vier-op-een-rij-voorhoede sloeg van meetaf aan een groot gat, zodat de vloot feitelijk al vroeg in tweeȅn werd gereten. De meest getergde bij de start was Gerhard Pietersma van Earnewâld. Hij kwam ‘foar dea te lizzen’ en moest vanuit een slachtoffersrol zich omhoog vechten. Mede dankzij een schiftende wind kon hij daarna tempo maken en als achtste de eerste bovenwindse boei ronden. Nadien zakte hij af naar een tiende plaats om – ook opmerkelijk – vlak voor Pieter Brouwer van Heerenveen binnen te lopen. De totale wedstrijd verliep, hoewel met een enkel aanvarinkje aan lager wal, zonder protesten. ,,De priisútrikking is mei in oerke útsteld. Dêr kinne jimme likemin protest tsjin oantekenje as tsjin it waar”, bond het Grouster commissielid Jan-Feike Hoekstra de schippers ’s ochtends op het hart. Als tweede debuterend schipper bleek Teake Klaas van der Meulen van Woudsend diep teleurgesteld te zijn over zijn dertiende plaats. ,,Wy woene gjin dûbele sifers”. Ondanks de aanwinst van een ander skûtsje bleef Huizum in de achterhoede steken. Met Woudsend werd eenmaal een dikke stuiver gewisseld, maar die ruil leverde naderhand bekeken geen cent winst op. Uitslag eerste SKS-wedstrijd op Grou: 1. Grou; 2. Langweer; 3. Lemmer; 4. Sneek; 5. Leeuwarden; 6. Bolsward; 7. Drachten; 8. Drachten, d’Halve Maen; 9. Earnewâld; 10/ Heerenveen; 11. Joure; 12. Stavoren; 13. Woudsend; 14. Huizum (Wedstrijdfoto's: Pier v.d. Heide/wimpelfoto: Jelle Raap)