Nieuw boek Tweede Wereldoorlog van Jacob Stelwagen

Echten - Op veel zolders en in archieven in heel Friesland liggen verhalen over de Tweede Wereldoorlog te verstoffen. Schrijver Jacob Stelwagen verzamelde ze in een boek.

,,Doe’t myn earste boek ‘Bommen op Saakstra’s brug’ útkaam, kamen der minsken by my mei noch mear ferhalen oer de oarloch. Dy ferhalen haw ik bondele en dy steanr no yn myn twadde boek ‘Ik hoorde het Jodinnetje snikken'”, vertelt Jacob Stelwagen. De Bitgumer, presentator bij Omrop Fryslân, is tevreden over het eindresultaat: ,,It is in moaie seleksje wurden fan mear as hûndert ferhalen út Fryslân. Ik kin my yntinke, dat soks ek wer reaksjes opropt. As dat der wer safolle binne, meitsje wy gewoan wer sa'n bondel.” In de Balkster Courant  leest u een voorpublicatie van 'Ik hoorde het Jodinnetje snikken'. Na de Duitse inval in mei 1940 gaat het leven ogenschijnlijk gewoon door. De gemeenteraad van Gaasterland vergadert alweer op 31 mei. Burgemeester Georg baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg spreekt de raad toe. ,,Sedert we in de vorige vergadering op 20 april bijeen waren, is de situatie zeer veranderd. Wij mochten samenkomen in een land, dat vrij en onafhankelijk was. De gebeurtenissen hebben echter een loop genomen, die daaraan een einde heeft gemaakt. Wij weten allen, dat het niet onze wens was, dat het alles zo zou verlopen. Het is echter nu onze plicht de bestaande toestand te aanvaarden. We hadden de stille hoop buiten de oorlog te blijven; het was ons echter niet gegeven dit vol te houden en zo hebben we ons lot te dragen en het beste er van te maken wat er van te maken is. Verder wil ik op deze zaak niet ingaan, daar het daarvoor hier de tijd en de plaats niet is. Er is evenwel één punt waarop ik echter wel even wil wijzen en wel op het vertrek van Hare Majesteit de Koningin. Dit plotselinge vertrek heeft bij velen onder ons verschillende gevoelens doen uitspreken. Er is kritiek uitgeoefend. Er was een gevoel van teleurstelling nu Zij, voor wie men pal meende te moeten staan, op het kritieke moment meende te moeten heengaan. De redenen en beweegredenen die daartoe hebben geleid kunnen niet voldoende worden beoordeeld. Men weet te weinig en ook weer te veel bij geruchte. Ik wil u in dit verband wijzen op een episode uit de vaderlandsche geschiedenis. De Prins van Oranje, wiens jubileum we enige jaren geleden vierden, meende op een dreigend ogenblik het land te moeten verlaten en zich tijdelijk terug te trekken naar Dillenberg. Gij herinnert u misschien de anekdote inzake de ontmoeting van den Prins met zijn vriend de Graaf van Egmond. Bij die gelegenheid zei de laatste: “Vaarwel Prins zonder land”, terwijl het antwoord luidde: “Vaarwel Graaf zonder hoofd”. Gaarne wil ik een parallel trekken. De Prins heeft gedaan, wat hij in de gegeven omstandigheden meende te moeten doen. De parallel wil ik niet uitwerken. Ik laat dit aan u over, maar meen toch, dat het vertrek van de Koningin juist gezien is en ga verder over tot de orde van den dag.”

Boek

Het boek kost €17,50 en is verkrijgbaar in boekwinkel en op internet. Van Bommen op Saakstra’s brug verschijnt deze maand een herdruk. Dit laatste boek is alleen te bestellen via jacob.stelwagen@gmail.com of door een briefje te sturen naar Buorren 26, 9044 MH Bitgum. Dit boek kost €19,95, inclusief verzendkosten.