Woonvisie voor grondgebied De Friese Meren

BALK - Fusiegemeente De Friese Meren laat een overkoepelende woonvisie opstellen voor haar grondgebied. De kosten voor deze Woonvisie De Friese Meren 2014-2017 bedragen 19.500 euro.

Op dit moment hebben de afzonderlijke gemeenten Skarsterlân, Lemsterland en Gaasterlân-Sleat een woonvisie uit repectievelijk 2009, 2008 en 2012. De visie van de gemeente Skarsterlân is als gedateerd te beschouwen, zeker omdat deze voor de crisis van de woningmarkt is opgesteld, met analyses uit 2007. Voor Lemsterland geldt min of meer hetzelfde. Ook in deze visie is nog uitgegaan van grote groeiscenario's. Bij het opstellen van de woonvisie Gaasterlân-Sleat is al aangegeven dat deze geïntegreerd zou worden in een overkoepelende visie voor de Friese Meren. ,,Het is voor de inwoners van de Friese Meren van belang dat helder en bondig wordt uiteengezet welke richting we op gaan, welke instrumenten we wel en niet inzetten, wat van de gemeente verwacht mag worden en welke rol we derden toeschrijven", licht het college van B en W het besluit toe. Het doel is voor de volgende collegeperiode een onderbouwde beleidskoers voor handen te hebben. Daarin staat wat de gemeente wil, hoe ze dat wil bereiken en met welke middelen. College en raad kunnen dit gebruiken bij het maken van afwegingen met betrekking tot volkshuisvesting rond projecten en plannen. De nieuwe woonvisie De Friese Meren 2014-2017 vormt daarnaast het vertrekpunt voor de prestatieafspraken die aansluitend met de woningcorporaties Accolade, Wonen Zuidwest Friesland, Lyaemer en Elkien in de Friese Meren worden gemaakt.