Regio Zuidwest Friesland zet stap in regionale ontwikkeling en samenwerking

Lemmer -  

IJLST - Wetterskip Fryslân, de Provincie Fryslân, de gemeente Súdwest-Fryslân en de gemeenten die opgaan in De Friese Meren tekenen vandaag een intentieovereenkomst voor regionale samenwerking . De partners zetten daarmee in op samenwerking in de regio op het gebied van economie en toerisme, leefbaarheid en voorzieningen, cultuur en cultuurhistorie, natuur, landschap, water en landbouw (groen-blauw). De betrokken partijen zijn ervan overtuigd dat het samenwerken binnen de Gebiedsagenda leidt tot meer efficiëntie, focus en slagkracht. De Gebiedsagenda omvat een ‘gezamenlijke agenda’ met daarin per thema opgaven (analyse en gewenst perspectief) en maatregelen voor de regio. Daarnaast is er een uitvoeringsprogramma met projecten per gemeente. In het jaarplan worden concrete financieringsafspraken gemaakt over de werkwijze en aanpak. Binnen de agenda is ook ruimte voor lokale initiatieven van onderop, zoals van dorpsbelangen. Voor 1 februari 2014 wordt de Gebiedsagenda Zuidwest Fryslân vastgesteld door de betrokken colleges van Burgemeester en Wethouders, het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân en het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. De agenda bevat een jaarplanning met concrete projecten die in 2014 worden opgestart. Hierbij blijven eerder gemaakte afspraken van de betrokken partners met de provincie Fryslân bestaan. Vanaf 2014 werken de overheden samen met streek- of gebiedsagenda’s. Dit gebeurt in vijf regio’s: Zuidwest-, Zuidoost-, Noardwest-, Noordoost-Fryslân en de Waddeneilanden. Meer informatie opwww.streekagenda.nl