Oebele Anema over niet stemmen

Balk - WIJCKEL - Toen burgemeester Willem Hoornstra zich na de verkiezingen liet verleiden tot de uitspraak ‘Wie niet heeft gestemd, heeft de komende jaren ook geen recht om te klagen', viel dat niet in goede aarde bij Oebele Anema uit Wijckel. Hij en zijn partner Riek beschouwen zich als politiek bewuste burgers die dit jaar voor het eerst besloten niet hun stem uit te brengen.

Dat gebeurde bewust: ,,Wy ha wol nei it slotdebat west en alle partijen oanheard mei it idee fan wa moat ik stemme. It heikele punt wie fansels dy njoggen miljoen besunigje en dat wie no krekt de hite ierappel.'' Tot hun verbazing deed dus geen enkele partij concrete uitspraken over het zwaard van Damocles dat de komende periode boven de hoofden bungelt van de burgers: negen miljoen bezuinigen. De Anema's waren toch al niet tevreden over de gemeentepolitiek. De plannen voor de verbindingsweg Balk-N359 werden na de tervisielegging ingrijpend gewijzigd en de financiële onderbouwing deugde niet volgens Anema. Wethouder Bram Bonnema vertrok echter geen spier toen hij bij de Raad van State in oktober 2012 verkondigde: ,,De weg kan aangelegd worden voor € 1,5 miljoen, de kosten bedragen eerder minder dan meer.'' Een paar maanden later bleek er een tekort van € 1 miljoen, maar de juiste cijfers moesten volgens Anema vooral vertrouwelijk blijven en dit getuigde in hun ogen van een miskenning van de burgers/kiezers. Nu heeft de paardenfokker aan de Jachtlustweg op basis van ervaringen in het verleden alle reden argwanend te zijn over de handel en wandel van de gemeente Gaasterlân-Sleat. Bouw hal
De eerste aanvaring tussen de gemeente en Anema betrof een bouwvergunning voor het bouwen van een hal. Dat was rond 2008 en de uit Weidum afkomstige Anema had zich in 2001 aan de Jachtlustweg gevestigd. Hij verruilde de ‘klaaigrûn' voor de ‘sângrûn' en wat belangrijker was: via Wijckel was hij sneller in Ermelo, een belangrijke plek op paardengebied. Maar er veranderde meer, was het voorheen alleen het fokken van veulens, de laatste jaren fokt hij vooral voor klanten in de opkomende economieën zoals Brazilië en China. ,,Dy wolle in ôfrjochte hynder, de earste belearing moatte wy sels dwaan en dêr ha se aardich wat jild foar oer.”  Zo kwam het contact tot stand met Auke de Jong uit Harich, een africhter die zelf ook wilde uitbreiden. Omdat Anema zelf geen bedrijfsopvolger had, zag hij in de 25 jaar jongere De Jong een ideale partner. Echter dan moest er wel een hal komen, omdat de paardenhouderij de laatste tien jaar anders was geworden. ‘cold case'
Lang wil Anema niet stilstaan bij deze kwestie want het is inmiddels een ‘cold case' geworden. Omdat de bouwvergunning voor een hal rechts van het huidige bedrijfsgebouw niet doorging, heeft africhter Auke de Jong inmiddels een andere stek gekocht in de Noordoostpolder, vlak bij Lemmer ‘mei alles der op en oan', op een bouwkavel van één hectare. Helaas liep Bouwbedrijf Oenema uit Harich hierdoor een broodnodige klus mis. Merkwaardig verhaal
Toch blijft het een merkwaardig verhaal: de bouwvergunning die er nooit kwam. Alvorens over te gaan tot het kopen van de boerderij in Wijckel ging Anema langs bij ambtenaar Bouwzaken J. de Vries van Gaasterlân –Sleat. De gemeentelijke bestemmingsplankaart gaf duidelijk aan dat er een rioolpersleiding achter de boerderij ligt, wel 25 meter buiten het door de gemeenteraad vastgestelde bouwblok van 0,6 hectare. In 2006 echter stelden mensen van Wetterskip Fryslân vast dat die leiding ruim vijftien meter binnen het bouwblok lag. Dat betekende aanpassing van de bouwplannen en dus stelde Anema voor de hal een eindje naar rechts op te schuiven. Hierdoor kon de wettelijke vijf meter afstand aan weerszijden van de leiding, waarin niet gebouwd mocht worden, in acht worden genomen. Eigen grond
Bovendien was het schuiven op eigen grond. De geplande hal had een grootte van een ligboxstal die honderd koeien kan herbergen. ,,Dus net ûnbidich grut.” Het vervolg verliep merkwaardig. Anema wist van de buis, stelde het college, hij had de buis van te voren maar moeten opgraven om de juiste ligging te bepalen. In de raadsvergadering in april 2010 zou een motie worden behandeld van de VVD met steun van CDA en FNP om in te stemmen met de gevraagde bouwvergunning. Nieuwe informatie
Toen zette burgemeester Willem Hoornstra (CDA) volgens Anema de joker in: ,,Ik stel voor dit punt van de agenda te halen, want er is nieuwe informatie.” En de raad stemde ermee in zonder één vraag te stellen. Anema: ,,Ik tink dat de boargemaster tiid nedich hie om de FNP om te krijen.'' Want drie weken later, wethouder Bonnema was net in functie, was Anema zijn meerderheid kwijt, want ook de FNP draaide en werd zo, volgens Anema, ‘de bedrijfspoedel' van het CDA. Het vervolg was een gang naar de rechter in Leeuwarden die Anema in het gelijk stelde. Hierop ging het college in beroep bij de Raad van State, die oordeelde: ‘Niks leidingen opgraven, de kaarten moeten kloppen' en bevestigde de uitspraak van de rechters in Leeuwarden. Het blijft gissen waarom het college volhardde in zijn weigering. Anema denkt dat zijn opmerking op een informatieavond op 25 augustus 2008 voor omwonenden over de aanleg van een nieuwe verbindingsweg naar de N359 kwaad bloed heeft gezet. De crisis was toen al zichtbaar en de gemeente had ambitieuze plannen om Balk met nieuwe woonwijken uit te breiden, onder andere richting Munnikeleane in Wijckel. ,,Ik ha doe sein: ‘Jim gokke mei mienskipsjild, hjirfoar jou ik in dikke ûnfoldwaande, as jim gokke wolle, moatte jim dat mei eigen jild dwaan'.'' Onder toezicht Om de financiële zorgen, in 2007 werd de gemeente onder toezicht van de provincie gesteld, het hoofd te bieden, zouden er grote bouwplannen ontwikkeld worden. De voorgenomen plannen spatten door de crisis uiteen. Het grondbedrijf van de gemeente rendeert niet volgens Anema. Dit laat echter onverlet dat de kans groot is op een nieuwe weg ‘foar de ruten'. De genomen optie voor aankoop van bijna 9 hectare landbouwgrond vlak langs de Munnikeleane nabij Swart, werd vastgelegd in een ‘wurgcontract' zoals Anema het noemt, waarmee jaarlijks een zeer fors bedrag gemoeid was. Trije kear lânboupriis Naar verluidt was dit meer dan € 30.000,-- per jaar. De optie werd op 25 juni van dit jaar omgezet in een definitieve aankoop van ruim één miljoen euro (€ 115.000,-- per hectare). ,,Dat is wol mear as trije kear de gongbere lânboupriis. It is de fraach of dit net ferbean is neffens de Europeeske regels. Foar de dyk is 1,4 hektare nedich, dy oare 7,5 hektare kin net as grûn foar huzen brûkt wurde, mar de oankeappriis is der wol neffens. Dan is it konkurrinsjeferfalsking. Mar wol moai foar de famylje Swart fansels, earst molken se de kij, letter de gemeente.” Als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente kun je daar bezwaar tegen aantekenen en als dat niet helpt, kun je een klacht indienen: ,,In klacht is in kâns om it in folgjende kear as polityk better te dwaan. Eins is it in fergees advys, jo soenen dêr as bestjoerder bliid mei wêze moatte. Faaks krije jo dan ek in gruttere opkomst by ferkiezings'', zo besluit Anema.