Inspecties monumentenwacht worden gesubsidieerd

SNEEK - De gemeente gaat onderhoud aan monumenten stimuleren door bouwkundige inspecties van monumenten door de Monumentenwacht te subsidiëren. Dit naar aanleiding van een oproep van verschillende erfgoedorganisaties zoals Oud Sneek en diverse stichtingen Stadsherstel. Ook wordt bouwhistorisch onderzoek subsidiabel gesteld. 

De gemeente Súdwest-Fryslân hecht belang aan het behoud van haar erfgoed. Erfgoed bepaalt in grote mate de waardering van bewoners voor hun woonomgeving. Het heeft een aantrekkende werking op toeristen en weegt mee in de locatiekeuze van bedrijven en particulieren. Goed onderhouden erfgoed verhoogt de vastgoedwaarde en draagt bij aan ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van Súdwest-Fryslân. Onderhoud monumenten Behoud van panden begint met goed onderhoud; door regelmatig onderhoud te plegen wordt voorkomen dat minuscule gebreken onverwacht uitgroeien tot grote, kostbare reparaties. Door het uitvoeren van bouwkundige inspecties verkrijgt de eigenaar inzicht in de onderhoudstoestand van zijn pand en kan hij verdere schade voorkomen. Op basis van de nieuwe subsidieregels Cultureel Erfgoed kan men nu een deel van de kosten van eerste bouwkundige inspectie vergoed krijgen. Monumentenwacht Fryslân Monumentenwacht Fryslân kan een eigenaar helpen bij het onderhoud aan zijn pand. Zij inspecteren monumenten, verrichten kleine herstelwerkzaamheden en stellen een inspectierapport op. Bij de inspectie letten de monumentenwachters onder andere op de staat van het metselwerk, het schilderwerk, goten en afvoeren en sporen van lekkages. Bijzondere aandacht krijgt het dak. Als zich hier gebreken voordoen, hebben die bijna altijd vervelende gevolgen voor de onderliggende constructie.Hierbij worden kleine werkzaamheden verricht zoals dat een afgegleden dakpan wordt teruggelegd en verstopte goten worden schoongemaakt. Monumentenwachters komen op plaatsen waar de gemiddelde eigenaar zich liever niet waagt. Door deskundig gebruik van ladders, klimtuigen en andere hulpmiddelen kan, voor zover dat veilig mogelijk is, er ook op moeilijk bereikbare plaatsen worden geïnspecteerd.Op basis van de inspectie noteert de monumentenwachter de geconstateerde gebreken en geeft adviezen voor oplossingen in een uitgebreid inspectierapport. Een  eigenaar is vrij om te bepalen in hoeverre hij de adviezen opvolgt en door wie hij de werkzaamheden laat uitvoeren. De Monumentenwacht Fryslân is een onafhankelijke instantie en heeft de ANBI status. Súdwest-Fryslân heeft een bijzondere relatie met de Monumentenwacht. De in onze gemeente woonachtige voormalige aannemer Yde Schakel kwam in de jaren zeventig van de vorige eeuw met het idee om regelmatig inspecties uit te voeren. Dit naar aanleiding van het besef dat als gebouwen niet goed worden onderhouden, binnen korte tijd ernstige kapitaalvernietiging optreedt. Op initiatief van Walter Kramer, destijds rayonarchitect bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, werd dit idee verder uitgewerkt. In 1973 werd in Friesland de eerste Monumentenwacht opgericht. Dit jaar bestaat de Monumentenwacht Fryslân 40 jaar. Als eigenaar van een monument bent u wellicht altijd al benieuwd geweest hoe oud uw huis is. Een bouwhistoricus kan het u precies vertellen. Deze ziet bijvoorbeeld aan de soort baksteen en hoe deze is gemetseld hoe oud een muur is. Door historische bouwmaterialen en constructies te onderzoeken leest een bouwhistoricus de geschiedenis van een gebouw. Bouwhistorisch onderzoek is van wezenlijk belang voor restauraties en verbouwingen van monumenten. Met bouwhistorisch onderzoek wordt de geschiedenis van een pand in kaart gebracht. Eigenaren en architecten nemen de onderzoeksresultaten en de daaruit volgende ‘waardestellingen’ als uitgangspunt voor hun verbouwing of restauratie. In het kader van de nieuwe nadere regels voor subsidiering van het cultureel erfgoed wordt  bouwhistorisch onderzoek in het kader van een omgevingsvergunning voor een monument subsidiabel gesteld. Bovenstaande beslissingen zijn genomen in het kader van de nieuwe subsidieregeling voor het Cultureel Erfgoed. Deze regeling gaat in per 1 januari 2014. Zie voor meer informatie naar de site van de gemeente: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/ en de site van Monumentenwacht Fryslân http://www.monumentenwacht-fryslan.nl/  Voor meer informatie over bouwhistorisch onderzoek, zie de brochure Bouwhistorisch onderzoek werkt! http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/bouwhistorisch%20onderzoek%20werkt!.pdf