Elkien en de Wieren één woningcorporatie

SNEEK - De woningcorporaties de Wieren uit Sneek en Elkien uit Heerenveen hebben het voornemen eind 2014 bestuurlijk en bedrijfsmatig volledig te zijn geïntegreerd tot één woningcorporatie.

Dit is in het belang van de volkshuisvestelijke opgave in de gemeente Súdwest Fryslân, en met name in de stad Sneek. De bestuurders hebben na een periode van samenwerken en beleidsverkenning ervaren dat beide corporaties elkaar aanvullen. Beide corporaties onderkennen de verschuiving van de sociale doelgroep van het platteland naar het stedelijke gebied. De Wieren krijgt dan ook op termijn te maken met de noodzaak om fors te investeren in wijkvernieuwing en de woonkwaliteit van sociale huurwoningen in Sneek. Dit sluit aan bij de strategische ambitie van Elkien om voornamelijk daar te investeren waar de sociale doelgroep wil wonen. Het komende jaar benutten de partijen voor het verweven van beide organisaties tot één corporatie. De Wieren houdt een herkenbaar gezicht naar huurders en stakeholders in Súdwest Fryslân.