Súdwest-Fryslân zet in op (fiets)veiligheid

SNEEK - In Súdwest-Fryslân zijn er meerdere locaties waar maatregelen getroffen moeten worden om de fietsveiligheid te verbeteren. De gemeente Súdwest-Fryslân en ook plaatselijke belangen hebben deze locaties bij de provincie Fryslân onder de aandacht gebracht. Als de provincie Fryslân hier middelen voor beschikbaar stelt, gaan gemeente en provincie gezamenlijk deze knelpunten aanpakken.

Kruisingen van fietsroutes met de N359 worden aangemerkt als knelpunten, onder andere bij Bolsward en Burgwerd. De kruising van de N359 bij Bolsward (aansluiting Bolsward/A7) verdient extra aandacht, omdat hier de ‘fietssnelweg’Exmorra-Bolsward en de hoofdfietsroute Witmarsum-Bolsward samen komen. Bij deze kruising wordt ook het nieuwe busstation aangelegd. Ook het busverkeer moet op een goede en veilige manier op deze locatie ingepast worden. De herstructurering van het centrum van Bolsward is ook een project wat onder de aandacht is gebracht. Het is hier de bedoeling om de verblijfsfunctie te versterken, waardoor de fietser in deze historische binnenstad een veiliger plek krijgt. Stavoren, de oudste stad van de gemeente, moet door aanleg van rondwegen en vrij liggende fietspaden veiliger en beter op de fiets te bereiken worden. Daarnaast zal het nog lopende onderzoek van de Fietsersbond, aanknopingspunten geven om verbeteringen in het gemeentelijk fietsnetwerk door te voeren. Wethouder Gea Akkerman: ,,Ons doel is te komen tot een verkeersveilige, leefbare en optimaal bereikbare gemeente. Dit hebben we vastgelegd in ons Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. We willen het fietsgebruik stimuleren door het aanbieden van een wervend netwerk van fietsvoorzieningen”. De gemeenteraad heeft in mei het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan vastgesteld, waarin aandacht wordt besteed aan (hoofd)fietsroutes.