Groene ramp dreigt met voetpad op Sminkefeart

Lemmer - BALK - Natuurorganisaties in Gaasterland maken zich grote zorgen over de aanleg van een wandelpad in de Sminkefeart. Daarmee wordt schade aangebracht aan een stukje bijzondere natuur in Gaasterland.

,,Hiermee dreigt een uniek botanisch gebied en een aparte biotoop binnen het stuwwallenlandschap verloren te gaan, vreest Jan Tijsma uit Oudemirdum, ambassadeur van nationaal landschap Zuidwest-Friesland. Na de vakantie wordt de Sminkefeart gebaggerd waarbij de specie niet afgevoerd wordt, maar in plastic zakken gepompt wordt, zogenaamde Geotubes, die aan de kade vastgenageld worden. Na het weglopen van het water uit de Geotube wordt deze afgedekt met grond waarop een wandelpad komt te liggen. Wethouder Bram Bonnema van Gaasterlân-Sleat is enthousiast over de vondst. De natuurorganisaties luiden de alarmklok.,,Dit moat net trochgean”, zegt een verontruste boswachter Sjoerd Bakker van Staatsbosbeheer. Hij wil met alle groene partijen in de regio een vuist maken tegen de ramp die Gaasterland wacht. Tijsma en Bakker zetten ook grote vraagtekens bij het nut van het pad. ,,Oan beide kanten fan de feart binne paden.” Bakker kan geen andere motivatie bedenken dan dat het goedkoper is dan afvoer van de baggerspecie. De natuurmensen wijzen vooral op het aantasten van de unieke oevers met daarop de beschermde koningsvaren en dubbelloof. ,,Dy binne seldsum yn Nederlân, mar komme hjir krekt in soad foar.” De gemeente zegt dat de koningsvaren op verantwoorde wijze weggehaald zullen worden en vorstvrij opgeslagen worden, zodat ze later teruggeplaatst kunnen worden. ,,In ekoloog hâldt der tafersjoch op”, stelt Bonnema. Pas enkele weken geleden vernam Staatsbosbeheer van het wandelpad op de Sminkefeart, laat Bakker weten. Het werk is al gegund en lijkt daarom moeilijk te keren. Bakker is boos dat de natuur niet eerder bij dit idee betrokken is. Bonnema wijst erop dat het plan weldegelijk gepresenteerd is en de natuurorganisaties op de hoogte hadden kunnen zijn. ,,Wy kinne net op alle byienkomsten wêze, mar foar soks meist ferwachtsje dat de gemeente mei Steatsbos en It Fryske Gea om ‘e tafel giet”, vindt Bakker. Het baggeren van de Sminkefeart is onderdeel van de uitvoering van het plan met de Boot naar het Bos. Voor de vakantie werd de walbeschoeiing en het baggeren van de Luts afgerond, een klus die qua uitvoering niet de schoonheidsprijs wint. Recreanten en natuurliefhebbers zijn ook niet erg enthousiast over de manier waarop voor 2,6 miljoen euro het toerisme gestimuleerd wordt. Inmiddels moest de brandweer al uitrukken om reeën te bevrijden die vastzaten tussen de beschoeiing en de Lutswal, raakten boten beschadigd op de op sommige plekken erg smal geworden Luts, raakte een boot lek, die geen ruimte kreeg van een sloep en schieten nu ook veel schotten los. De aannemer heeft al beloofd om na de vakantie herstelwerk uit te voeren. Cees Walinga