ChristenUnie stelt vragen over aanpak Luts

BALK - De ChristenUnie in Provinciale Staten wil weten of de provincie Fryslân financiële risico’s loopt nu blijkt dat het werk aan de rivier de Luts in de gemeente Gaasterlân-Sleat zo slecht is uitgevoerd dat dit moet worden overgedaan.

De werkzaamheden  worden uitgevoerd in het kader van het plan ‘Met de boot naar het bos’ en hebben als doel de Luts beter bevaarbaar te maken. De provincie is medefinancier in het kader van Fries Merenproject. Voor het bevaarbaar maken  van de Luts is € 2,7 miljoen uitgetrokken. De ChristenUnie wil van GS weten of de werkzaamheden wel volgens het bestek zijn uitgevoerd. De ChristenUnie verbaast zich erover dat ook bij baggerwerkzaamheden aan de Luts geen contact is geweest met natuurorganisaties. Dat was ook al het geval bij het uitbaggeren van de Sminkefeart, waarover de CU al eerder vragen stelde. “Dit is een gebied met grote natuurwaarden. Natuurorganisaties moeten daarom bij dergelijke projecten betrokken worden”, vindt Statenlid Ynze de Boer uit Balk. Hij vraagt verder of het college van GS bereid is om samen met de gemeente Gaasterlân-Sleat te zoeken naar oplossingen voor een aantal tijdens de werkzaamheden gecreëerde knelpunten die gevaarlijke situaties veroorzaken voor mens en dier.  In de Balkster Courant donderdag 5 september een interview met Anne Gersjes over de Luts 'nieuwe stijl' en zijn bedenkingen. Op de foto een uittreedplaatsen voor groot wild, die gemaakt is van te grote keien, waardoor dieren geen grip krijgen en bovendien veel te stijl is. Gersjes noemt het verder onbegrijpelijk dat dieren die in de Luts terechtkomen ook aan de kant van de provinciale weg gelegenheid geboden wordt om er uit te treden. Foto Balkster Courant