Toename krooneend aan IJsselmeerkust

Bolsward - MAKKUM - De krooneend doet het goed aan de kust van het IJsselmeer. Er werden in 2012 liefst 12 broedpaartjes geteld.

  Voor het eerst in de geschiedenis is er een totaaloverzicht gemaakt van broedvogels van de Friese IJsselmeerkust. It Fryske Gea en Staatsbosbeheer gaven SOVON Vogelonderzoek opdracht om alle broedvogels in de buitendijkse natuurgebieden tussen de Afsluitdijk en Lemmer te tellen. Twintig vrijwilligers voerden de tellingen uit. Opvallend is is dat het aantal kokmeeuwen en visdiefjes is afgenomen.   Waarschijnlijk zijn er vogels verhuisd naar het aangelegde vogeleiland de Kreupel. De opgespoten eilandjes bij de Bocht van Molkwar en op de Makkumer Súdwaard bieden broedgelegenheid aan plevieren, kluut, meeuwen en visdief. De roerdomp, 4 broedparen, neemt nog niet toe in aantal, ondanks de moerasherstelprojecten die op de Makkumer Noardwaard en de Mokkebank zijn uitgevoerd.   Een groot deel van het onderzoeksgebied valt onder het Natura2000-gebied IJsselmeer. Het gebied heeft deze belangrijke Europese beschermingsstatus onder andere gekregen vanwege het voorkomen van enkele bedreigde broedvogelsoorten, zoals roerdomp (4 broedparen), bruine kiekendief (8 broedparen), bontbekplevier (21 broedparen), visdief (438 broedparen), snor (17 broedparen) en rietzanger (416 broedparen). Daarmee draagt de Friese IJsselmeerkust in belangrijke mate bij aan de doelstellingen van Natura2000.   Op de foto het visdiefje. Foto Hans Pietersma