Fusie CBS De Regenboog Wijckel en CBS Op ’e Terp Sondel

Wijckel - Het College van Bestuur van Stichting Nije Gaast bereidt in overleg met de beide medezeggenschapsraden en beide schoolteams een fusie voor tussen CBS De Regenboog in Wijckel en CBS 'Op ’e Terp' in Sondel. De voorgenomen datum voor deze fusie is 1 augustus 2014. De fusie is het gevolg van de steeds verder teruglopende leerlingenaantallen op De Regenboog.

Zowel het schoolteam van De Regenboog, als het College van Bestuur, zijn in de maanden na de zomervakantie tot de conclusie gekomen dat het vanuit kwaliteitsoogpunt en vanuit het oogpunt van het welbevinden van de leerlingen onverantwoord is de situatie op De Regenboog nog een jaar voort te laten duren. De meeste ouders van de kinderen die de Regenboog nog bezoeken laten hun kinderen direct na de herfstvakantie instromen in de school in Sondel. Een van de leerlingen gaat naar een andere school. De rest van het schooljaar zal gebruikt worden om de fusie tussen De Regenboog en 'Op ‘e Terp' ook formeel zorgvuldig af te ronden. Concreet betekent dit dat de school in Wijckel met ingang van 1 augustus 2014 op zal houden te bestaan. Door de fusie met 'Op ’e Terp' wordt ook aan de leerlingen uit Wijckel de kans geboden op kwalitatief goed christelijk basisonderwijs in volwaardige groepen met leeftijds- en klasgenoten. Daarnaast biedt de fusie uitzicht op het behoud van de werkgelegenheid van de medewerkers van De Regenboog. Door de beide schoolteams is een plan van aanpak gemaakt om de overgang van de leerlingen van De Regenboog zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het College van Bestuur is in overleg met de gemeente om het schoolgebouw in Wijckel terug te geven aan de gemeente.