Tryater met 'In moaie jûn' bij Cultureel Nut Workum

Workum - Stichting Cultureel Nut Workum heeft zaterdag het toneelstuk 'In moaie jûn' van Tryater op het programma staan. De voorstelling begint om 20.15 uur in De Klameare.

'Annelys fiert foar it earst sûnt har skieding Sinteklaas. Yn har âlderlik hûs, mei har heit en har soantsje, dy’t noch oan Sinteklaas leaut. It liket in moaie jûn te wurden: De heit sil foar Sinteklaas spylje en twa stúdzjefreonen fan Annelys komme ek gesellich lâns. Al gau docht bliken dat se alle fjouwer dwaande binne harren libben in nije rjochting te jaan. Allegear wolle se fierder of tinke se fierder te moatten. Allinne, hoe witte je dat je fierder geane en net achterút? De personaazjes binne hiel werkenbere minsken. Ien ding ha se gelyk: se binne op ‘e syk nei gelok en wurdearring en ha dêrom de wil om te feroarjen. Dizze syktocht, mei alle hobbels dy't der by nommen wurde moatte, foarmet de basis foar sawol pynlik werkenbere, as hilaryske tafrelen. Ira Judkovskaja, artistyk lieder fan Tryater, hat mei In moaie jûn har earste jûnfoljende stik skreaun. Ira beskriuwt sitewaasjes rjocht út it libben en sjocht der mei humor nei.' Kaarten zijn te reserveren via www.nutworkum.nl.