Rode Kruis afdelingen SWF fuseren

KOUDUM - De vier afdelingen Wûnseradiel, Kleine Zuidwesthoek, Bolsward-De Greidhoeke en Sneek-Wymbritseradiel-Workum van het Nederlandse Rode Kruis worden per 1 januari 2012 samengevoegd tot één nieuwe afdeling Súdwest-Fryslân.

De voorzitters van de vier afdelingen hebben hiertoe donderdag de documenten ondertekend. Aanleiding voor de samenvoeging is de gemeentelijke herindeling. Door de grenzen van de Rode Kruis-afdeling te laten samenvallen met de gemeentegrenzen, ontstaat één aanspreekpunt voor de gemeente en kan efficiënter en doelmatiger worden gewerkt. Zo hoeven er jaarlijks geen vier afdelingen een werkplan, begroting en jaarverslag te maken, maar nog slechts één. Ook het moeilijk vinden van nieuwe bestuurders in de regio en het gevaar dat er witte vlekken ontstaan in het aanbod van Rode Kruis activiteiten, spelen mee bij de afweging tot samenvoeging. De bestaande Rode Kruis-activiteiten in de regio zullen geen hinder ondervinden van de samenvoeging. Integendeel, samenvoeging maakt het juist eenvoudiger om het activiteitenaanbod uit te breiden. Het Rode Kruis in Súdwest Fryslân doet veel verschillende dingen. Denk daarbij aan soosbijeenkomsten en vakanties voor mensen met een beperking, huisbezoek aan mensen in een sociaal isolement, dagtochten per boot of met een bus en voorlichting of jeugd-EHBO op basisscholen. Verder ondersteunt het Rode Kruis de bloedbankzittingen in Sneek, zijn er speciaal opgeleide vrijwilligers om hulp te verlenen bij rampen en calamiteiten en verzorgt het Rode Kruis de EHBO bij evenementen. Het nieuwe bestuur bestaat uit vertegenwoordigers uit de vier samen te voegen afdelingen. De functies worden tijdens de eerste officiële vergadering in 2012 verdeeld. De nieuwe bestuursleden zijn: Jan Arts, Jaap Boonstra, Jan Bootsma, Peter Noor en Joke Venema (uit de afdeling Sneek e.o.), Jan Terra (Bolsward-Greidhoeke), Jelle Zijlstra (Kleine Zuidwesthoek) en Aly Wijbenga ( Wûnseradiel) Bij de foto: De nieuwe bestuursleden voor de samengevoegde afdeling bestaat uit van links naar rechts: Jaap Boonstra, Alie Wijbenga, Peter Noor, Jan Arts, Jan Terra, Jelle Zijlstra, en zittend Joke Venema en Jan Bootsma.