Berneboeke-ambassadeur Lida Dijkstra laat kinderen Súdwest-Fryslân kennismaken met Friese kinderboeken

Berneboeke-ambassadeur Lida Dijkstra (links) overhandigde symbolisch de eerste Lêskoffer aan wethouder Petra van den Akker van de gemeente SWF. Foto Petra Kroon Foto: PETRA KROON

Berneboeke-ambassadeur Lida Dijkstra uit De Knipe gaat de komende maanden langs veertig basisscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân om lees- en boekplezier te verspreiden.

De aftrap was vrijdag op de Sint Martinusschool in Makkum, waar wethouder Petra van den Akker symbolisch de eerste ‘Lêskoffer’ met daarin diverse kinderboeken in ontvangst nam.

De Sint Martinusschool in Makkum meldde zich in 2021 als eerste aan om de Berneboeke-ambassadeur te ontvangen. ,,Dit is in prachtige gearwurking”, zegt Dijkstra. ,,Alle basisskoallen dy’t dêr priis op stelden hawwe de Lêskoffer fol berneboeken fan ’e gemeente kado krigen.”

Dijkstra is sinds 2020 Berneboeke-ambassadeur, een initiatief van Boeken fan Fryslân. Ze is in deze functie al op meer dan honderd scholen geweest. Ze komt in zowel de onderbouw, middenbouw als bovenbouw langs, maar net wat de school zelf wil.

Dijkstra laat de kinderen kennismaken met Friestalige boeken. Dit doet ze niet alleen door de boeken uit de Lêskoffer voor te lezen. ,,Ik bepraat de boeken ek mei de bern. Soms gean ik mei âldere groepen oan ’e slach mei in kreative skriuwopdracht.”

Kunstgeschiedenis en archeologie

Dijkstra zelf studeerde kunstgeschiedenis en archeologie en keerde in 1986 terug naar Friesland, waar zij projectmedewerker werd bij de voormalige Stichting Monument van de Maand. Daar schreef zij onder andere artikelen over Friese monumenten en hield zij zich bezig met eindredactiewerk.

,,Ik tink dat ik dêr foar it earst myn skriuwtalint ûntduts. Ik fûn it skriuwpart fan it wurk hiel moai. Mar ik tink dat plezier yn skriuwen al earder oanwêzich wie. As bern hold ik al in deiboek by en skreau ik toanielstikjes foar myn poppekastpoppen. Letter stjoerde ik ek wol tekeningen en ferhalennei de bernerubryk fan de Friese Koerier. Dus it plezier yn it skriuwen wie der eins altyd al.”

Voordat Dijkstra zich volledig toelegde op het schrijven, was zij van 1989 tot 1992 de eerste conservator van Museum Joure. In die functie moest zij meer structuur en wetenschappelijke invulling geven aan het museum.

Daarnaast hield zij zich bezig met hele praktische zaken, zoals de aanschaf van een elektronische typemachine en een kopieerapparaat. Als er daarvoor een kopie gemaakt moest worden, liep iemand speciaal naar een winkel, omdat het museum zelf geen kopieerapparaat had.

Van hobby naar werk

Het schrijven bleef echter trekken en dus was het in 1992 dat Dijkstra van haar hobby haar werk maakte. Ondertussen heeft zij al bijna honderd titels in het Fries en Nederlands op haar naam staan.

Waaronder het boek ‘Wenje yn in skilderij’ dat zij in opdracht schreef voor de tentoonstelling over sir Lawrence Alma-Tadema in het Fries Museum in 2016. Dat boek verhaalt over de beide dochters van de in Dronryp geboren kunstenaar. Zij vertellen hoe het is om een dochter te zijn van een beroemde schilder.

Afûk

Het vertellen en voorlezen op scholen met daarbij ook het geven van aan schrijven gerelateerde activiteiten heeft voor Dijkstra een officieel tintje gekregen: begin 2020 werd ze aangesteld als Berneboeke-ambassadeur.

„Foar ‘Boeken fan Fryslân’, in projekt fan de Afûk, mei ik dat twa jierd waan. It doel is dat ik lêswille ferspried yn de breedste sin. Ik gean bygelyks mei de Lêskoffer, mei dêryn tsien fan de moaiste berneboeken, by skoallen yn hiel Fryslân del. Dy besite is fergees en te boeken fia de website berneboekeambassadeur.frl. Sa’n besite giet yn oerlis, fansels. De skoallen meie kieze yn hokker trije groepen ik delkom. Ik lês foar, mar fertel ek bygelyks hoe’t de tekeningen yn de boeken makke binne. Faak sitte yn printe boeken aardichheidsjes yn de yllustraasjes weistoppe, dêr’tst bern op wize kinst.

Als Dijkstra langsgaat bij de scholen doet ze ook werkopdrachten met de kinderen, om hen op die manier plezier in de Friese taal te geven en tegelijkertijd te laten zien dat Fries minder moeilijk is dan ze vaak denken.

,,In skriuwer yn de klasse jout in mearwearde. Bern leare ek har eigen talinten te ûntdekken,’”, zegt Dijkstra, die in september en oktober als Berneboeke-ambassadeur een tournee maakte langs alle eenentwintig scholen in de gemeente Opsterland. De scholen zelf kregen van de gemeente de Lêskoffer cadeau. Scholen kunnen overigens de Lêskoffer bestellen.

Zie ook berneboekeambassadeur.frl .

Nieuws

menu