Dorpsnieuws Nijemirdum bestaat veertig jaar. ‘Elke kear wer tink ik och wat moai, as Doarpsnijs op 'e tafel leit’

Bovenste rij v.l.n.r.: Annie de kleine, Hedwig Beukens, Jantsje Akkerman en Sjoukje Kramer. Onderste rij v.l.n.r.: Wiepkje Holtrop en Coby Hospes. Foto Doarpsnijs

Het is dit jaar veertig jaar geleden dat het eerste dorpsblad verscheen in Nijemirdum. Was dat aanvankelijk onder de naam Dorpsbelang, sinds mei 2006 is de naam Doarpsnijs. Op het feit dat het dorpsblad al zolang bestaat, is de huidige redactie maar wat ‘grutsk’. ,,It is in echt moanneblêd foar en troch ynwenners fan Nijemardum. Minsken dy’t hjir net mear wenje, krije it tastjoerd of lêze it online.”

Het eerste nummer verscheen in april 1982 onder de naam Dorpsbelang en bevatte als inhoud, zoals ook op de voorkant stond, onregelmatig verschijnende informatie over Nijemirdum.

Het was toenmalig meester Piet Bode die het eerste dorpsblad schreef en uiteindelijk verantwoordelijk was voor 99 edities, waarvan de laatste van zijn hand verscheen op 13 december 1990. De aanleiding ervoor was een ledenvergadering van dorpsbelang, waar een tentoonstelling aan bod kwam en waarbij ‘alle mogelijke maaksels getoond konden worden’.

In het eerstvolgende nummer dat verscheen in september 1982 kwam vervolgens de tentoonstelling aan bod, evenals: de molen, het klokluiden dat elektronisch zou moeten worden en nieuws van feestcommissie en woningbouw.

Het dorpsblad zelf zou vervolgens vanaf de zesde editie, die verscheen in maart 1983, worden genummerd. De in 1929 geboren meester Bode overleed in 2013. Naar hem is, vanwege zijn verdiensten voor Nijemirdum, ook de Master Bodestrjitte in het dorp vernoemd. Het enorme archief dat hij bezat over Nijemirdum is online bewaard gebleven via www.nijemirdum.nl/archief-meester-bode .

Nieuwe naam

Het honderdste nummer verscheen vervolgens in 2013. De redactie ervan bestond uit Johannes van der Goot, Leny Mollema, Jeannet Berkedam en Gerlof Otter. De vaste voorkant die het blad tot dan kende, wisselde daarna tot en met nummer 283 iedere keer. Terwijl vanaf nummer 284 (mei 2006) de omslag in kleur verscheen en de naam wijzigde in Doarpsnijs.

De huidige redactie bestaat uit Hedwig Beukens, Annie de Kleine, Jantsje Akkerman, Coby Hospes en Wiepkje Holtrop. Terwijl Sjoukje Kramer de opmaak doet van Doarpsnijs en Rianne Witteveen maandelijks een bijpassende tekening maakt bij de ‘siswize’ (spreuk) die er steevast instaat.

Daarnaast hebben door de loop der jaren Piet Rienstra, Diete Runia, Knilles Bosma, Jantje de Jong, Antje Buma, Marre van Steinvoort en Foekje de Jong, Tiete bangma, en Arnold Rozema eveneens in de redactie gezeten.

Bloemen en gebak

Het 40-jarig bestaan van het dorpsblad is door de huidige medewerkers gevierd met bloemen en gebak. Het maken van Doarpsnijs zeggen zij met alle plezier en toewijding te doen, zo geeft Wiepkje Holtrop aan.

Holtrop: ,,Wy fergaderje elke moanne by ien fan de redaksjeleden thús. Doarpsbewenners ha in moanne de tiid om ynformaasje oan te dragen; it slagget dêrtroch elke kear wer om genôch kopy yn te sammeljen. Kommersjeel nijs wurdt net pleatst; it moat echt foar Nijemardum wêze, lyk as oankundigings, nijs fan de feestkommisje, nije ynwenners, berte’s en bygelyks nijs fan de gemeente. Dêrneist stiet der ek altyd in ynterview yn; dêryn freegje wy immen it himd fan it liif.Bygelyks wêrom immen yn Nijemardum kaam is te wenjen.

Doarpsnijs sels wurdt hielendal yn it Frysk makke, útsein stikjes dy’t yn it Nederlânsk oanlevere wurde. Nije ynwenners litte wol gauris witte dat se de tekst faak wol twa kear lêze moatte, om it te snappen mar dat se dat der graach foar oer ha.”

Belangrijk

Volgens Holtrop is de kracht van een dorpsblad dat het gaat over de inwoners en hun dorp en dat zij zelf bijdragen aan de inhoud ervan. ,,Trochdat wy ien kear yn ‘e moanne útkomme, binne wy altyd aktueel. Der binne ek doarpsblêden dy’t bygelyks fjouwer kear yn it jier ferskine. Dan is de berte fan in lytse poppe allang âld nijs. Doe’t ik der yn it begjin by kaam, hie ik in fêste kolumn yn it krantsje. Dat gie oer myn slachterij dy ‘t ik doedestiids hie, Slachterij Wiepkje en letter oer myn bern. Trouwens, dat boerd dat ferwiist nei de slachterij, hinget noch altyd oan de muorre. In lid fan de toanielferieniging hat dat foar myn man en my makke, doe’t wy trouwden.”

Ondertussen heeft Holtrop er wel een paar keer overwogen om na al die jaren te stoppen voor Doarpsnijs. ,,Mar wy ha in heel gesellich en leuk klubke en kinne ek fluch fergaderje en elke kear wer tink ik ‘och wat moai’, as Doarpsnijs op ‘e tafel leit.”

Zelf een interviewtip?

Heeft u zelf een (interview)tip voor de Balkster Courant of zou u graag een onderwerp belicht willen zien worden? Dan kunt u contact met ons opnemen via jitze.hooghiemstra@mediahuisnoord.nl. Telefonisch zijn wij bereikbaar via 06-17 242 223.

Nieuws

menu