Nieuwsprogramma Gaastnijs van Radio Spannenburg wint de Fryske Kultuerpriis. ‘Dit hiene wy net ferwachte’

Van links naar rechts: Meindert Tjerkstra, Lucas Hoogkamp, Douwkje Douma, Chris van Hes, Wietze de Haan en Hans Eisma. Foto: Sarah Palstra

Het raadhuis van Balk stroomt langzaam vol. Op Internationale Moedertaaldag komen genomineerden en belangstellenden hier samen voor de uitreiking van de Fryske Kultuerpriis 2021-2022. Hans Eisma, Lucas Hoogkamp en Wietze de Haan van Radio Spannenburg stellen nog gauw hun opnameapparatuur in om de bekendmaking vast te kunnen leggen. Wat zij op dat moment nog niet weten, is dat zij er met hun Friestalige radioprogramma Gaastnijs met de prijs vandoor gaan.

Wethouder Chris van Hes van gemeente De Fryske Marren neemt als eerste plaats achter de lessenaar. „Yn de gemeente wurdt in protte Frysk brûkt. Njoggentich prosint fan de ynwenners ferstiet it en sa’n tachtich prosint sprekt it ek. De Fryske taal is ûnderdiel fan ús ûnwikkeling, ús identiteit en ús kultuer. De gemeente wol it brûken fan it Frysk stimulearje. De útrikking fan de Kultuerpriis is dêr in middel ta”, vertelt van Hes. Hij vormt samen met Douwkje Douma en Meindert Tjerkstra de jury.

Hij draagt het woord over aan Douma. Zij vertelt de aanwezigen dat de Fryske Kultuerpriis uitgereikt wordt aan het beste, mooiste of meest nieuwsgierige culturele initiatief. Volgens Douma zetten de winnaars van de Fryske Kultuerpriis zich al jaren in voor de gemeente. „Se ferslaan nijs op harren eigen autentike manier. Se binne oeral yn ús gemeente te fine. De ynterviewstyl dy’t sy hawwe is posityf en skerp. Neist it nijs dat se bringe stjoere se ek muzyk de eter yn. De fleurichheid dy’t se ferspriede is in mearwearde foar ús gemeente en foar de Fryske taal. Frysk en Hollânsk meie der beide wêze en dizze lykweardichheid is in foarbyld foar oaren.” Er klinkt geroezemoes in de zaal. Na een kort moment van stilte vervolgt Douma: „De sjuery fynt it in eare om de priis útrikke te meien oan Gaastnijs.”

Gaastnijs

Het drietal reageert verbaasd. „Dit hiene wy net ferwachte”, zeggen ze in koor. Al vonden ze het wel opmerkelijk dat ze alle drie bij de uitreiking aanwezig waren. „Dat dogge wy normaal nea. Wy hawwe allegearre ús eigen ûnderwerpen.” Hoe het komt dat het volledige team van Gaastnijs dan toch op locatie aanwezig is, wordt al gauw duidelijk. De gemeente en de juryleden kwamen gezamenlijk met een plan. Ze vertelden Hans Eisma en Wietze de Haan dat hun collega Lucas Hoogkamp de Fryske Kultuerpriis had gewonnen. Vervolgens gaven ze hen de opdracht om bij de uitreiking aanwezig te zijn, zodat zij dit moment konden vastleggen. De twee stemden in en zorgden er op hun beurt voor dat Lucas Hoogkamp bij de uitreiking aanwezig zou zijn: ze vroegen hem om alles vast te leggen. Met succes. Het drietal had niks door. „Wy wisten dat der yn elk gefal ien fan jimme oanwêzich wêze soe, mar wy woene jimme fansels alle trije lokwinskje mei de priis”, verklaart Yde Wierda namens gemeente De Fryske Marren.

Een verrassing was het zeker. „De sjuery hat ús goed te pakken hân. We dogge al 35 jier ús stjonkende bêst, mar dat we no winne hiene wy net sjen oankomme. Doe ‘t ús ferteld waard dat Lucas de priis krije soe, tochten wy allinnich mar: dat fertsjinnet er. Hy is tige dwaande mei it Frysk en it is moai dat de gemeente dat wurdearret. Dat wy alle trije de priis yn ûntfangst nimme soene, hiene wy net tocht.” Hoogkamp reageert verbaasd: „Jimme wisten dit?” De mannen lachen. „Allinne datsto winne soest, net dat wy dêr ek diel fan soene útmeitsje.”

Cheque

Naast de felicitaties en bloemen, ontvangt het drietal een cheque ter waarde van 750 euro. Wat ze met dit geld gaan doen? „In wykein Amsterdam leau ik”, grappen ze. „Nee hear. Dêr hawwe wy it noch net oer hân. Mar wy fiere it fêst. Wy binne enoarm grutsk. Wy hawwe gjin budzjet foar Gaastnijs, dus dy 750 euro is wolkom. Dy giet yn de ponge fan Radio Spannenburg. Wy sette it yn foar it programma.” Al is geld niet het belangrijkste. „Wy brûke de Fryske taal en besykje dit sa goed mooglik te dwaan. It is moai dat dit wurdearre wurdt.” Het juryrapport wordt dan ook ingelijst. „Dy kriget in moai plakje yn de studio. Dan kinne wy der altyd nei sjen.”

Nieuws

menu