Vangnetvoorziening Balk werkt, concludeert de gemeente

Foto ter illustratie Foto: Meintje Haringsma

De Vangnetvoorziening in Balk die open is vanaf september 2021. werkt en levert veel op. Dit concludeert de gemeente de Fryske Marren.

De regeling omhelst 12 appartementen aan de S. Steenbergenstrjitte 50-52 in Balk die geschikt zijn gemaakt voor zelfstandige bewoning. De appartementen worden tijdelijk bewoond door inwoners van onze gemeente waarvoor het zelfstandig wonen moeilijk is en die geen zelfstandige huisvesting hadden. De gemeente werkt samen met Dynhus en LIMOR. Er is een samenwerkingsovereenkomst voor de duur van 3 jaar opgesteld. Het gaat om een uitbreiding van het bestaande aanbod aan voorzieningen. Voor de bewoner is er sprake van maatwerk, de financiering is collectief, in de vorm van een subsidie aan LIMOR, gebaseerd op het aantal bewoners en een gemiddeld aantal begeleidingsuren.

Bewoners

Ingeschrevenen van De Fryske Marren die dak- of thuisloos waren, en waarvan de verwachting is dat ze met ondersteuning weer zelfstandig kunnen wonen, zijn in aanmerking gekomen voor verblijf in de vangnetvoorziening. Alle appartementen zijn bezet. Een aantal bewoners was afkomstig van campings en recreatieparken uit de gemeente, een aantal ook niet. Het bleek niet mogelijk alle appartementen vanuit die doelgroep te bezetten. Dit komt omdat niet iedereen waarmee een intake gehouden is de dwang van handhaving voelde en daardoor niet genoeg gemotiveerd was om in de vangnetvoorziening te gaan wonen. De overige appartementen zijn daarom bezet door mensen die ook tot de doelgroep horen, maar niet op een camping of recreatiepark woonden. Maar die op een andere manier dak- of thuisloos waren. In de loop van het eerste jaar zijn twee bewoners verhuisd. Op dit moment gaan drie bewoners verhuizen en nog drie bewoners gaan binnenkort verhuizen. Dan hebben 8 personen gebruik gemaakt van de voorziening. Zij kunnen weer zelfstandig wonen in een eigen woning, eventueel met ambulante ondersteuning. De vrijgekomen appartementen worden opgevuld met nieuwe bewoners. Er kan gebruik gemaakt worden van de afspraken in het convenant Weer Thuis van de gemeenten, de maatschappelijke opvanginstellingen en de corporaties in Fryslân. Hierdoor stellen corporaties woningen beschikbaar voor het vervolgtraject. De huurbetaling gaat goed; wellicht gaan de servicekosten omhoog vanwege de energiekosten en de aanschaf van buitenzonwering.

Begeleiding

LIMOR biedt de begeleiding. Overdag is er begeleiding op de locatie, ’s avonds en in het weekend is begeleiding op afroep beschikbaar. Er wordt van te voren een uitgebreide intake gedaan om te beoordelen of iemand echt tot de doelgroep behoort en gebaat is bij de ondersteuning. De samenwerking met de politie verloopt goed. Dagbesteding verloopt soms nog wel moeizaam, onderdeel van de ondersteuning door Limor is om de bewoners te motiveren om deel te nemen. Sommige bewoners gaan naar De Wurkjouwer of volgen een inburgeringstraject.

Noodbed

In het pand is een kleine kamer, die niet geschikt is voor zelfstandige bewoning. De ruimte is wel geschikt voor verblijf voor iemand die tijdelijk een slaapplek nodig heeft. De betrokken partijen hebben afgesproken dat deze plek voor maximaal twee weken per persoon hiervoor beschikbaar is. Over de betaling hiervan zijn afspraken gemaakt tussen LIMOR en de gemeente.

Ervaring sociaal wijkteam

Het Sociaal Wijkteam is van mening dat de vangnetvoorziening een zeer waardevolle en preventieve rol vervult in het tegengaan van dakloosheid en dreigende escalatie tussen partners enerzijds en oudere jongeren ten opzichte van hun huisgenoten of ouders anderzijds. Dit op de grens van de dreiging uit de woning te worden gezet en dakloos te raken. In het krappe woningaanbod voorkomt het ook dat betrokkenen hun weg vinden naar camping en ongewenste recreatie bewoning of er zich een scenario richting maatschappelijk teloorgang ontwikkelt.

Bij het besluit om de samenwerking voor het realiseren van deze voorziening aan te gaan, heeft het college besloten een maatschappelijke kosten/batenanalyse te laten maken. Hierover is contact geweest met LIMOR. Het blijkt, dat in maart 2022 net een rapport is uitgebracht in opdracht van het ministerie van VWS, waarin juist deze vraag aan de orde is gesteld. Uit de analyse blijkt, dat 1 euro aan investering 2,5 euro aan (im-)materiële baten kan opleveren. Het grootste deel van de becijferde maatschappelijke baten komt ten goede aan de gemeente (opvang). Ook justitie (veiligheid) incasseert baten. Dakloze mensen zelf gaan duidelijk vooruit in welzijn en ook andere burgers profiteren van de aanpak.

Nieuws

menu